Saltum Strandpark

Referater 2023

Bestyrelsesmøde Saltum Strandpark


Lørdag den 18. februar 2023 – hos Flemming

 

Tilstede:

Flemming, Karsten, Jakob, Visti, Poul, Anker, Niels (ref)


Afbud:

 

 

 

Pkt. 1 - Velkomst

Intet at bemærke - verdenssituationen blev vendt over en kop god kaffe.


Pkt. 2 - Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud – der er de forventelige udgifter til drift og vedligehold og Karsten har efter nogen indsats fået oprettet den aftalte vejkonto der nu er klar til begyndende opsparing jf. beslutninger på generalforsamling 2022.


Pkt. 3 - Regnskab

Karsten udleverede regnskab 2022 godkendt af den interne revisor. Regnskabet viser en mindre underskud på 1.741,39 kr. hvilket er helt på line med den lagte budgetstrategi. Regnskabet er dermed klar til behandling på generalforsamling.

Det bemærkes at udgifter til veje efter et indkørings- og opbygningsforløb begynder at se ganske fornuftig ud.

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingentniveau med begrundelse i det generelle omkostningsniveau samt den på generalforsamlingen aftalte begyndende forberedelse til mulige omkostninger til vedligeholdelse af Solvejen.


Pkt. 4 - Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 22. april kl. 10 på Cafe Jambo. Karsten har lavet aftaler med Cafe Jambo. Generalforsamlingen er varslet på hjemmeside og via Facebook og Karsten udsender formel indkaldelse med dagsorden samt regnskab senest den 21. marts.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmers side. Bestyrelsen har helle ikke yderligere forslag.

Dagsorden bliver derfor standard efter vedtægter. Karsten havde lavet udkast som bestyrelsen godkendte.

Personer på valg har alle accepteret genvalg. Flemming afklarer forslag til dirigentrollen.


Pkt. 5 - Veje, grøfter, hybencontainer

Grøfternes tilstand er god og der er fint aftræk i disse.

Hybencontainer blev kun anvendt i marginalt omfang. Bestyrelsen drøftede på denne baggrund behov og besluttede ikke at opsætte hybencontainer fremadrettet.

Der er behov for høvling af Havmandensvej – vejudvalget sikre dette. Ellers rimelig tilfredshed med vejes tilstand. Drøftelse af betydningen af den nye affaldsordning for vejene. Enighed om at følge op når vi ser hvordan den eventuelt påvirker sidevejene. Desuden beslutning om test af placering af større sten i “krydset” Doggerbanke / Havmandens Vej. Formål med placering er nedsættelse af hastighed og forsøg på undgåelse af at sving skæres unødigt meget.

Vejudvalget afsætter tid til fjernelse af Poppel træer i vejlbælter.

Karsten laver aftale med flisemaskine og mand således det er klar til arbejdsdag og som noget meget vigtigt sikre Flemming at der bestilles Pølsemand til arbejdsdagens afrunding. Arbejdsdagen er den 6. maj.

Lidt dialog om bekymring for den fremtidige vedligeholdelse af grøften mellem Saltum strandpark og den nye sommerhusudstykning på Saltum Strandcamping da det er vurderingen at den afsatte afstand fra grøftens kronekant til byggelinje ikke tillader kørsel med rendegraver for oprensning. Flemming kontakter kommunen for dialog inden der bliver bygget.

Pkt. 6 - Hjertestarter

Der er indsendt ansøgning til TRYG-fonden – afklaring forventes 1.4. Hvis afslag er der to specifikke fonde der kan søges.

Drøftelse af nyt projekt med 280 hjertestartere i Nordjylland. Dette kunne være interessant for os. Niels forsøger at kontakte projektet for yderligere oplysninger.

Hjertestarter på centerbygning/kontor Saltum Strandcamping er stadig ikke blevet synlig via Hjertestarter.dk. Desuden findes en på hovedbygning Jambo samt kiosken ved Saltum strand.

Sagen forfølges frem mod generalforsamlingen.


Pkt.  7 - Eventuelt

Drøftelse af sikring af vores adressekartotek. Jakob sikre at der deles adgang til foreningen e-mail konto og Karsten fremsender opdateret excel-ark til Niels der efterfølgende vil sikre oprettelse under foreningen mail og adressekartotek.Generalforsamling Saltum Strandpark


Lørdag den 22. april 2023 på Café Jambo


Tilstede:

Flemming, Karsten, Jakob, Visti, Poul, Anker, Niels (ref)


Afbud:


Pkt. 1 - Valg af dirigent


Merete Heiden, Doggerbanke 12, blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ved mail af 8.3.2023 vedlagt dagsorden og revideret regnskab. Generalforsamlingen var hermed rettidigt varslet og overholder formalia i vedtægterne. Herefter styrede dirigenten mødeafviklingen.


Pkt. 2 - Formandens beretning v. Formand Flemming Pedersen


Flemming fremlagde beretning for 2022 og årets aktiviteter i foreningen.

Formanden lagde vægt på arbejdet med vedligeholdelse af veje og grøfter, arbejdet med overdragelse af Solvejen til Jammerbugt Kommune samt den nye affaldsordning.

Der blev her gjort opmærksom på det forhold, at affaldscontainer skal placeres på egen grund dog højest 5 meter fra skel. Det vil sige der ikke må opstilles affaldscontainer eller containerskjul på vej- og fællesarealer. Foreningen vil håndhæve disse regler såfremt enkelte medlemmer ved et uheld skulle have placeret containerskjuler uregelmæssigt. Dette af hensyn til vejvedligeholdelse, adgangsforhold for renovationsbiler samt det generelle udtryk i og af udstykningen.

Desuden orienteres om at der ikke fremover vil blive opstillet hybencontainer. Denne bliver ikke brugt og udgiften er ca. 3.000 kr.

Sluttelig fortalte Formanden om sagen vedr. navngivningen af den nye udstykning af Saltum Strandcamping. Efter nogen forvirring og hårdt arbejde har vi modtaget officiel besked om at vejnavnet ”Saltum Strandpark” er slettet og der gennemføres nyt forløb vedr. navngivning.

Sluttelig forfølges emnet omkring etablering af en hjertestarter stadig. Der er ansøgning hos TRYGFonden samt der arbejdes med kontakt til projekt der drives af Hjerteforeningen hvor der vil blive opsat 280 hjertestartere i Nordjylland. Når afklaring sker, kommer der yderligere information.

Der var ikke spørgsmål til beretningen. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Beretning er at finde sidst i referatet.


Pkt. 3 - Forelæggelse af revideret regnskab v. Kasserer Karsten Gaaej


Karsten fremlagde regnskabet der viste et kalkuleret underskud på 1741,39 kr. Karsten gennemgik de enkelte poster i regnskabet.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.


Pkt. 4 - Forslag fra bestyrelsen


Ingen forslag til afstemning


Pkt 5 - Forslag fra medlemmerne


Ingen forslag til afstemning


Pkt 6 - Fastsættelse af kontingent


Bestyrelsen forslog fastholdelse af kontingentet til foreningen som er 900 kr. årligt. De 300 kr. indsættes på separat konto og er øremærket til eventuel vedligeholdelse af Solvejen.

Ingen bemærkninger og dermed vedtaget.


Pkt. 7 - Valg af tre bestyrelsesmedlemmer – lige årstal – valg for 2 år


På valg er:


Jakob Bak Andersen - som blev genvalgt

Poul Fisker - som blev genvalgt

Niels Vendelboe - som blev genvalgt


Pkt. 8 - Valg af to suppleanter – valg for et år.


På valg er:


Visti Christensen - som blev genvalgt

Anker Bagger - som blev genvalgt


Pkt. 9 - Valg af revisor


Jens Otto Madsen blev genvalgt


Pkt. 10 - Valg af suppleant for revisoren

Jette Baastrup blev genvalgt

 

Pkt. 11 - Eventuelt


Ingen bemærkninger

 

Derefter afsluttede Dirigenten den formelle del af generalforsamlingen. Formanden takkede Dirigenten for sikker ledelse af mødet og takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

Sluttelig afrundes med en forfriskning på foreningens regning.


Formandens beretning:


Årsberetning 2022/2023 for Saltum Strand Park Grundejerforening.

Bestyrelsen som den ser ud i dag:

Formand                                                      Flemming Pedersen

Kasserer, medlemskartotek                         Karsten Gaaej

Sekretær, medlemskartotek                         Niels Rousing Vendelboe

Veje, stier, fællesareal samt grøfter             Poul Fisker

Hjemmeside og Facebook                           Jakob Bak Andersen

Suppleant                                                     Visti Christensen

Suppleant                                                     Anker Bagger

 

Veje og Grøfter.

Vi har vedligeholdt vores grøfter i efteråret 2022, så de er i god stand.

Vedr. vores veje har vi været noget udfordret, da vejret har drillet med sne og frost og ikke mindst den megen regn både i efteråret og i månederne ind til nu. Det er så ikke kun os der ikke har kunnet få lavet veje, så derfor er vores vognmand der ordner vores veje noget presset lige nu, men de skulle gerne være lavet nu, måske der mangler lidt rundt omkring, så hører vi det gerne.

 

Solvejen.

Jeg har sendt mail til kommunen igen for ca. 14 dage siden vedrørende på vores ansøgning om at Jammerbugt kommune vil overtage Solvejen fremad rettet, så det ikke er de 2 bestyrelser i de 2 grundejerforeninger og Jambo Ferie Park der skal tænke på at vedligeholde vejen, men ting tager tid, også i Kommunen.

 

Affalds containere.

Der skulle i de nærmeste uger komme 2 nye containere til vores affald. Jeg kan se at sidevejene til Solvejen har fået leveret.

Den ene er opdelt til mad og rest, som bliver tømt hver 2 uge. Og den anden er til papir og småt pap, plast og metal, og mad og drikke kartoner, som bliver tømt hver 4 uge.

Der er lidt regler der skal overholdes vedr. placering af de 2 container;

  1. de skal stå på egen grund, altså ikke i vejkanten, uden for grunden.
  2. max 5 meter inde på egen grund.

Mere info omkring affald kan læses i den omdelte folder, som I har modtaget fra kommunen.

 

Hyben container.

Der vil ikke blive opsat container i år, da der ikke var noget i den der var opsat i efteråret 22, og det koster jo lidt at få den leveret og afhentet. Ca. 3.000,00 kr.

 

Navne sammenfald.

Et nyt stort problem er opstået vedr. vores navn Saltum Strandpark. Vi fandt ud af, at de har kaldt den nye udstykning på Saltum Strand Camping for Saltum Strandpark, og det dur ikke, det ville give for megen

sammen fald og dermed sammenligning med vores område.

Det har så krævet en del mails til kommunen, og til Styrelsen for Data forsyningen og infrastruktur, som er dem der godkender nye vejnavne i Danmark.

Det er endt med at navnet bliver lavet om, så det håber vi, at der bliver styr på. Data forsyningen, har skrevet at de har modtaget mail fra Kommunen, og at de arbejder på at finde et nyt navn.

Det var en laaaang sag - kort fortalt.

 

 Hjerte starter.

 

Vi kan oplyse at Hjerte foreningen er ved at regne ud hvor der mangler Hjertestarter, der mangler, dermed også om der mangler i vores område.

Vi har en ansøgning ved Tryk fonden, som vi ikke har hørt fra endnu.

 

Husk der er arbejdsdag den 6. Maj kl. 10. Vi mødes ved postkasserne ved Brune Banke. Og når arbejdsdagen er forbi, serveres der pølser og drikkevare fra pølsevognen som står ud for Havmandensvej 28.

 

Til sidst skal lyde en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbende år.

 

På bestyrelsens vegne

Flemming Pedersen (Formand)Bestyrelsesmøde Saltum Strandpark


Lørdag den 22. april 2023 på Café Jambo


Tilstede:

Flemming, Karsten, Jakob, Visti, Poul, Anker, Niels (ref)


Afbud:


Pkt. 1 - Konstituering


Efter veloverstået generalforsamling samles bestyrelsen til konstituering.


Resultatet blev følgende:

Formand: Flemming

Kasserer: Karsten

Sekretær: Niels

Web og Facebook: Jakob Bak Andersen

Vejudvalg: Poul, Flemming og med hjælp fra Visti


Pkt 2 - Eventuelt


Det blev aftalt at vi mødes kl. 9.30 til arbejdsdagen d. 6. maj for at koordinere arbejdsfordeling. Flemming vil se på bænkene i området - enkelte af disse kan trænge til en hånd.


Flemming sikrer de nødvendige maskiner og pølsevogn.