Saltum Strandpark

Referater 2023

Bestyrelsesmøde Saltum Strandpark


Lørdag den 18. februar 2023 – hos Flemming

 

Tilstede:

Flemming, Karsten, Jakob, Visti, Poul, Anker, Niels (ref)


Afbud:

 

 

 

Pkt. 1 - Velkomst

Intet at bemærke - verdenssituationen blev vendt over en kop god kaffe.


Pkt. 2 - Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud – der er de forventelige udgifter til drift og vedligehold og Karsten har efter nogen indsats fået oprettet den aftalte vejkonto der nu er klar til begyndende opsparing jf. beslutninger på generalforsamling 2022.


Pkt. 3 - Regnskab

Karsten udleverede regnskab 2022 godkendt af den interne revisor. Regnskabet viser en mindre underskud på 1.741,39 kr. hvilket er helt på line med den lagte budgetstrategi. Regnskabet er dermed klar til behandling på generalforsamling.

Det bemærkes at udgifter til veje efter et indkørings- og opbygningsforløb begynder at se ganske fornuftig ud.

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingentniveau med begrundelse i det generelle omkostningsniveau samt den på generalforsamlingen aftalte begyndende forberedelse til mulige omkostninger til vedligeholdelse af Solvejen.


Pkt. 4 - Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 22. april kl. 10 på Cafe Jambo. Karsten har lavet aftaler med Cafe Jambo. Generalforsamlingen er varslet på hjemmeside og via Facebook og Karsten udsender formel indkaldelse med dagsorden samt regnskab senest den 21. marts.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmers side. Bestyrelsen har helle ikke yderligere forslag.

Dagsorden bliver derfor standard efter vedtægter. Karsten havde lavet udkast som bestyrelsen godkendte.

Personer på valg har alle accepteret genvalg. Flemming afklarer forslag til dirigentrollen.


Pkt. 5 - Veje, grøfter, hybencontainer

Grøfternes tilstand er god og der er fint aftræk i disse.

Hybencontainer blev kun anvendt i marginalt omfang. Bestyrelsen drøftede på denne baggrund behov og besluttede ikke at opsætte hybencontainer fremadrettet.

Der er behov for høvling af Havmandensvej – vejudvalget sikre dette. Ellers rimelig tilfredshed med vejes tilstand. Drøftelse af betydningen af den nye affaldsordning for vejene. Enighed om at følge op når vi ser hvordan den eventuelt påvirker sidevejene. Desuden beslutning om test af placering af større sten i “krydset” Doggerbanke / Havmandens Vej. Formål med placering er nedsættelse af hastighed og forsøg på undgåelse af at sving skæres unødigt meget.

Vejudvalget afsætter tid til fjernelse af Poppel træer i vejlbælter.

Karsten laver aftale med flisemaskine og mand således det er klar til arbejdsdag og som noget meget vigtigt sikre Flemming at der bestilles Pølsemand til arbejdsdagens afrunding. Arbejdsdagen er den 6. maj.

Lidt dialog om bekymring for den fremtidige vedligeholdelse af grøften mellem Saltum strandpark og den nye sommerhusudstykning på Saltum Strandcamping da det er vurderingen at den afsatte afstand fra grøftens kronekant til byggelinje ikke tillader kørsel med rendegraver for oprensning. Flemming kontakter kommunen for dialog inden der bliver bygget.

Pkt. 6 - Hjertestarter

Der er indsendt ansøgning til TRYG-fonden – afklaring forventes 1.4. Hvis afslag er der to specifikke fonde der kan søges.

Drøftelse af nyt projekt med 280 hjertestartere i Nordjylland. Dette kunne være interessant for os. Niels forsøger at kontakte projektet for yderligere oplysninger.

Hjertestarter på centerbygning/kontor Saltum Strandcamping er stadig ikke blevet synlig via Hjertestarter.dk. Desuden findes en på hovedbygning Jambo samt kiosken ved Saltum strand.

Sagen forfølges frem mod generalforsamlingen.


Pkt.  7 - Eventuelt

Drøftelse af sikring af vores adressekartotek. Jakob sikre at der deles adgang til foreningen e-mail konto og Karsten fremsender opdateret excel-ark til Niels der efterfølgende vil sikre oprettelse under foreningen mail og adressekartotek.