Saltum Strandpark

Grundejerforeningen

Vedtægter

VEDTÆGTER

for

Grundejerforeningen ” Saltum Strandpark ”

1.      Navn:

Foreningens navn er ” Saltum Strandpark ”.

Medlemmer:

Alle nuværende og fremtidige ejere af matr. nr. 5-d m.fl. Faarup by, Saltum Sogn og parceller udstykket herfra, har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen, i øvrigt i henhold til den på ejendommen tinglyste deklaration.

Ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer såfremt en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed vedtager dette. Begæring om sådan optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, og medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt.

2.      Formål:

Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelse i skøde og har til formål at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver henseende, derunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje og fællesarealer m.v.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne. Dette kræver dog en generalforsamlingsbeslutning.

3.      Generalforsamlinger:

Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte rammer den højeste myndighed i grund-ejerforeningens anliggender.

4.      Indkaldelse til generalforsamling:

Generalforsamlingen holdes i årets 2. kvartal og indkaldes ved almindeligt brev eller pr. e-mail af bestyrelsen med en måneds varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, samt dagsorden til generalforsamlingen.

5.      Dagsorden:

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Forslag fra bestyrelsen.

5.      Forslag fra medlemmerne.

6.      Fastsættelse af kontingent.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 i lige år og 3 i ulige år.

8.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9.      Valg af revisor (bilagskontrollant).

10.  Valg af suppleant for revisor (bilagskontrollant)

11.  Eventuelt.

Forslag eller sager fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 15.februar.

6.      Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 1 måneds varsel.

7.      Vedtagelse af forslag:

På generalforsamlingen vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed.

Ved vedtægtsændringer og vedtagelse af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser kræves dog, at over halvdelen af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne nye generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset de fremmødtes antal.

Fuldmagter til ordinært indkaldt generalforsamling skal tillige være gældende for den efterfølgende med kort varsel indkaldte generalforsamling.

8.      Stemmeret:

På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme. Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller/samlevere gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig, medmindre dette bestemmes ved almindelig stemmeflerhed. Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

9.      Bestyrelse:

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings- og bestyrelsesmøder.

Sekretæren og kassereren vedligeholder i samarbejde medlemskartoteket.

Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør eller ingeniør.

Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

10.  Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og et bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

11.  Tegningsberettigelse:

Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formanden eller kassereren.

12.  Beslutningsdygtighed:

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

13.  Regnskab / revision :

Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor (bilagskontrollant), der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Revisor (bilagskontrollant) har ret og pligt til uanmeldt revision.

14.  Regnskab og pengeinstitut :

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse på mest hensigtsmæssige vilkår.

Kassereren fører elektronisk kassebog.

Alle udbetalinger og indbetalinger foretages via netbank.

Bilag med pålydende over kr. 5000 skal inden 14 dage attesteres af formanden.

15.  Kontingent:

På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder uanset deres areal og beliggenhed.

Bestyrelsen er bemyndiget til at finde samarbejdspartner vedr. opkrævning af kontingenter m.v.

16.  Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde samværsregler for ” Saltum Strandpark ”.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 2016