Saltum Strandpark

2013

Bestyrelsesreferat 6

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 5/10 2013 ved flisbunken  og hos Peer. Alle mødt:

1. 

Økonomien gennemgået. Kassebeholdningen er pt. 206,032 kr., hvoraf 150.000 kr. er sat på fastrentekonto.  Kontingent for 2. halvår, 46.900 kr., vil tilgå senere. Vi har ingen udestående regninger.

2.

Nyfors har opsagt aftalen om opkrævning af kontingent fra nytår. Der arbejdes på at finde en ny opkræver.

3. 

Der er ikke behov for en arbejdsdag i efteråret. Flisbunken blev fjernet og spredt af bestyrelsen med lidt hjælp fra en af Michaels maskiner. Indsatsen blev belønnet med røde pølser hos Peer.

Grøfterne langs Solvejen og Sydvestpassagen trænger til klipning af bevoksning. Michael og Flemming tager buskrydderen en lørdag.

 4.

Den nye plantning langs Havmandens vej skal have et eftersyn – herunder genplantning i begrænset omfang, lugning og gødning. Der indhentes tilbud.

Poul Nørgaard

sekretær

Bestyrelsesreferat 5

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/6 2013 hos Flemming. Alle mødt:

1.

Økonomien gennemgået. Kassebeholdningen er pt. 219.528,52 kr. Kontingent for 1. halvår er indgået fra NYFORS. Der mangler regning for flisning på arbejdsdagen og afhøvling af veje.  150.000 kr. af kassebeholdningen er sat på fastrentekonto.

2.

Opgaverne i bestyrelsen blev fordelt.

3.

Initiativer i 2013:

Generalforsamlingen i 2014 bliver lørdag d. 24, maj kl. 1000 i Jambo Feriepark

Ordningen med flisning har været en succes, selv om der stadig ligger gamle grenbunker på nogle grunde og skæmmer. Der bliver derfor fliset igen næste år. Der må lægges grene op fra 1. marts til 1. juni 2014.

Der bliver fundet en mere permanent løsning på græsslåningen langs Havmandens vej og Sydvestpassagen.

Beplantningen langs Havmandens vej er rimeligt i gang. Selv om der er efterplantet, er der stadig udgåede planter. Der tages kontakt til firmaet med henblik på efterplantning til efteråret.

Der skal ses på skel mellem vej/fællesareal og grunde, således at ansvar for regulering af træer og hyben kan fastlægges.

4. Evt:

Der købes vingaver til de to personer, som oversatte samværsreglerne til hhv. engelsk og tysk.

Forsikringsforholdene for foreningen/bestyrelsen bør undersøges – også i relation til det arbejde, der udføres af medlemmer på arbejdsdage.

Poul Nørgaard

sekretær

Bestyrelsesreferat 4

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANPARK

Referat af kort konstituerende bestyrelsesmøde d. 4/5 2013 afholdt i tilslutning til generalforsamlingen.

1

Bestyrelses konstituerede sig således:

Flemming fortsætter som formand, Karsten bliver ny kasserer, Poul fortsætter som sekretær.

Øvrige opgaver fastsættes på næste møde.

2

Enighed om at få oprettet en ekstra konto med tilhørende hævekort og begrænset indestående – 10.000kr.

Regninger over 3.000 skal godkendes af formanden.

3

Afhøvling af veje er bestilt.

4

Vi har glemt Arne Kringel – både at takke ham og give ham en gave. Det bliver der rettet op på.

Poul Nørgaard

sekretær

Generalforsamling 2013

Tak for indsatsen Karen!

Beslutningsreferat fra generalforsamling den 4. maj 2013 afholdt i Cafén,  Jambo Feriepark kl. 10.00                                          

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmer
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Karen, Poul og Karsten er på valg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen (Michael Holst er på valg)
 9. Valg af bilagskontrollant
 10. Evt.

Pkt. 1     Efter forslag fra bestyrelsen blev Flemming Gregersen valgt som dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne    pr. mail eller brev den 22. marts.

              Derpå gennemgik han kort dagsordenen.

Pkt. 2     Bestyrelsens beretning ved Flemming Pedersen.

             Beretningen vedlægges.

             Claus Mærkedal, tak og stor ros til bestyrelsen for stor indsats i året, hvor der er lavet et stor og solidt arbejde med grøfter mm. 

              Formandens beretning blev herefter godkendt.

Pkt. 3     Karen Sørensen fremlage regnskabet for 2012.

Bemærkning om hævning af garantkonto. Underskud i 2012 er kr. 28.727,79 da hævning på 1.000 bogført som indtægt.       

              Arne Kringel spurgte om udgift i anledning af kabelbrud.

              Da det var frivillige, der udførte arbejdet, har foreningen betalt for udbedring af skaden.

            Stor ros til regnskabet for noter mm.

            Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4.    Forslag fra bestyrelsen:

              Ingen indkomne.

Pkt. 5     Forslag fra medlemmerne:

              Ingen indkomne

Pkt. 6.    Kontingent:

              Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent på 700 kr.

              Generalforsamling godkendte forslaget.

Pkt. 7.    Valg til bestyrelsen:

              På valg er

              Poul Nørgaard

              Karsten Gaaej

              Karen ønsker ikke genvalg.

              Forslag fra bestyrelsen

              Poul Nørgaard, Østbanke 7

              Karsten Gaaej, Doggerbanke 8

              Michael Holst, Falden Grund 10

Alle valgt for 2 år 

Pkt. 8     Valg til suppleant:

Flemming Gregersen, Vikingebanke 9, valgt for 1 år.

Pkt. 9.    Valg af bilagskontrollant:

              John Chr. Larsen, Doggerbanke 5, valgt for 1 år.

Pkt. 10.  Evt.

Der har været en del tyverier i området. Der er observeret en blå kassebil – hvis I ser noget mistænkeligt bør I kontakte politiet, tlf. 114.  

 Bjarne, Vikingebanke 11 – Har set andre steder at veje kan høvles.

Flemming fortalte at bestyrelsen har bestilt Brdr. Sand til at høvle alle vejene – også sidevejene. Det vil blive gjort i løbet af 3-4 uger.

Arne Kringel, Lille Fiskerbanke 2, mener at grøfterne på Solvejen er gravet for dybt.

Jonna, Brune Banke 10 – Rigtig fint med fælles arbejdsdage – foreslår at arbejdsdagene ikke ligger på samme dag som der er Uldfestival i Saltum.

Flemming takkede på foreningens vegne Karen for en stor og god indsats i Saltum Strandpark`s bestyrelse i mange år.

Fremmødt ca. 65 personer.

Referent Helle Nørgaard Vestenbæk

EFTERSKRIFT:

Bestyrelsen beklager at den på generalforsamlingen glemte både tak og gave til Arne Kringel for hans mangeårige indsats som bilagskontrollant. Det vil der blive rettet op på.

Formandens beretning for 2012

Årsberetning 2013

På vores første bestyrelse møde efter sidst års generalforsamling

konstituerede bestyrelsen med Flemming som formand, Karen som kasserer, Poul som sekretær, Per som menig medlem, og Karsten som menig medlem.

Så tog vi fat på grøften som skulle etableres på fællesarealet v, Havmandensvej, vi fik tilladelse fra kommunen og vores nabo, Saltumstrand Camping, som gerne vil have lidt mere vandgennem strømning i hans grøfter, så hermed er grøften blevet lavet som aftalt sidst år. inden for den aftalte pris max. 40.000,00 kr. prisen blev 27.475,00 kr.

Grøfterne lang Solvejen og Sydvestpassagen trængte til at blive renset for træer og buske og andet, så de er også blevet renset op med rendegraver så de forhåbentlig kan løbe i mange år frem.

På mødet i sammen slutningen af sommerhusforeninger i Jammerbugt kommune, kom vi med en opfordring til bestyrelsen, at grøfterne generalt i sommerhus områderne og markerne omkring skal renses op. En opgave som kommunen tager sig af ved at skrive ud til de berørte grundejer med grøfter.

Der er plantet nye graner langs Havmandensvej, som forhåbentlig for fat, så den nye beplantning kommer til se godt ud om nogle år.

Vi har også fået rydet op i væltede træer, og andre høje træer, for enden af sydvestpassagen, op langs campingpladsen, det har givet lidt mere lys til de grundejer som bor på Jærens Rev Sydvest, håber det er i orden.

Vi har opdateret samværsreglerne for Saltum Strandpark.

Som i kan læse på vores hjemmeside. De er både på tysk og engelsk, så vi opfordre til at hænge dem op i jeres huse, specielt hvis i udlejer jeres hus ud.

Som i måske har bemærket har vi fået ny hjemmeside, saltumstrandpark.dk som Poul styrer, den er et besøg hver, vi syntes den er meget flot og nem at finde rundt i.

Vi har købt en metaldetektor som i kan låne til at finde jeres skelpæle. Kontakt en af os i bestyrelsen hvis i vil låne den.

Vi afholdte 2 arbejdsdage sidste år med stor succes. Vi fik ryddet op i fællesarealet og kørt flisen fra gren indsamlingen ud på stierne i området, og ikke mindst spist pølser og lidt øl og vand, kaffe og kage, arg. er med til at give sammenhold og lærer hinanden at kende lidt mere. Husk næste lørdag er der arbejdsdag igen hvor vi mødes ved spise pladsen. Kl. 10

Som noget nyt har vi indsamlet, med stor hjælp fra Karsten, mail adr. på næsten alle, så i for indkaldelse til generalforsamlingen og andet som er aktuelt for foreningen via den. vej så husk hvis i for ny mail adr. vil vi gerne have den. Lige ledes hvis i sælger jeres hus vil vi gerne have den nye ejers mail adr.

Vi har igen i år lavet så i kan aflevere jeres grene på fælles arealet, sidste dag for aflevering er d. 20 Maj. Her efter bliver det fliset, og i kan hente flis til jeres grunde.

Til sidst vil vi rose jer for at være med til at holde jeres grunde og området pænt og rydeligt, så vi kan holde priserne på husene oppe og være stolte af området som helhed.

En stor tak til bestyrelsen, som har ydet en kæmpe indsats i året der er gået, det siger jeg jer tusind tak for.

Flemming Pedersen d.04.05.2013

Bestyrelsesreferat 3

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 29/4 2013 hos Karsten. Alle mødt:

 1. Økonomien drøftet. Beholdningen er p.t. 192.366 kr. og opkrævninger for 2013 fra NYFORS er endnu ikke indgået.
 2. Generalforsamling: Formøde kl. 900. Flemming Gregersen foreslås som dirigent. Michael Holst stiller op i stedet for Karen. Helle Vestenbæk tager referat.
 3. Arbejdsdag: Opgaverne bliver maling af bænke, oprydning og flisning langs Sydvestpassagen samt fældning og fritrækning af væltede træer. Der er bestilt flismaskine og Michael tager rendegraver med. Hvis der er tid, ordnes pullerter og jævnes jordbunker. Alt afhænger af vejret og antal fremmødte. Peer griller og køber ind dertil.
 4. En henvendelse med anmodning og at orientere medlemmerne om salg af brugte bøger efterkommes ikke.
 5. Vandbrønde drøftet på ny. Der findes en udskiftningsplan for målere på vandværkets hjemmeside. Den er ikke a jour og det fremgår ikke om der ved målerskiftning også foretages et generelt eftersyn af haner. En henvendelse derfor stadig nødvendig.
 6. EVT: Labels på postkasser skal gås efter. Mange er efterhånden ulæselige. Anskaffelse af dankort/debetkort drøftet. 

Poul Nørgaard

sekretær

Bestyrelsesreferat 2

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 12/3 2013 hos Poul. Alle mødt:

 1. Økonomien drøftet. Der er grundlag for forbedringer med hensyn til styring af hvilke arbejder der iværksættes og til hvilken pris.
 2. Flemming redegjorde for en henvendelse fra en grundejer om jorddynger uden for anden grundejers grund og som har ligget meget længe. Flemming tager kontakt til vedkommende.
 3. Udkast til samværsregler gennemgået og tilrettet. De lægges på hjemmesiden og erstatter de gamle ordensregler. Karsten har lovet at tage sig af hjælp til oversættelse.
 4. Alle veje trænger efter vinteren. Der skal høvles og om nødvendigt efterfyldes. Per og Karsten ser på det og på rabatter/hyben.
 5. Frederik fik 135 kr. + moms i timen for det praktiske arbejde, han udførte, såsom reparation af veje, oprensning af grøfter eller klipning af hyben. Enighed om at Frederiks ordning var speciel og bundede, dels i at han udførte et betydeligt arbejde, langt over hvad der kunne forventes ulønnet og dels at han var momsregistreret. Umiddelbart er der ikke grundlag for sådanne ordninger fremover. De faktiske udgifter ved frivilligt arbejde dækkes selvfølgelig – hvis arbejdet er aftalt med bestyrelsen.
 6. Mange steder er det svært at identificere vendepladsernes afgrænsning. Enighed om at et arbejdsdag-projekt kan være at finde skelpæle. Karsten oplyser at han har fundet flere med metaldetektoren.
 7. Der er fortsat – efter et år - kun 7 der har udtrykt interesse for fibernet. Da der kræves 28 tilmeldinger lukker vi ned. De interesserede kan på Bredbånd Nords hjemmeside klikke deres interesse.
 8. Næste møde d. 29/4 kl. 1700 hos Karsten.

Poul Nørgaard

Sekretær

Bestyrelsesreferat 1

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 15/2 2013 hos Karen. Alle mødt:

 1. Karen gennemgik regnskabet for 2012. Der er et underskud på 27.727,79 kr. Formuen er på 198.584,51 kr. Enighed om, at aktivitetsniveauet har været højt og at der er lavet meget for pengene.
 2. Arbejdsdag i foråret bliver 11. maj kl. 1000. Mødested Havmandens Vej/fællesarealet. Som sædvanlig bliver der mad og drikke.
 3. Området på fællesarealet, hvor grene kan lægges til flisning, er markeret. Sidste frist for aflevering af grene er 20. maj.
 4. Næste møde 12/3 2013 hos Poul

 Poul Nørgaard