Saltum Strandpark

2009

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Skrevet af Frederik

Onsdag, 4. november 2009 18:45

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling lørdag 23 maj 2009

Kl.1700 på ”Saltum Kro, hvor bestyrelsen bød velkommen til 54 stemmeberettigede plus

ægtefæller. Det er således bestemt i vedtægter at på en ekstraordinær generalf. er der ikke

krav om antal fremmødte, men der skal stadig være 2/3 flerstemmighed for at få forslag

igennem, hvilket så er mindst 36 for.

DAGSORDEN / REFERAT

1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Poul Nørgård, som valgtes.

2.Behandling af de 5 forslag.

Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag 01. (Ny rørledning sydover)

Der var følgelig en del kommentarer og spørgsmål.

a: Dan Nielsen. Hvordan med finansiering? Bent gennemgik 4 måder at få betalt på.

b: Karsten Gaaei. Nu kobler Jambo sig vel bare på! Det skal der tilladelse til.

c: Koral Rev 4. Vi er alle en del af dette fællesskab, så ingen kan være fritaget.

d: Jærens rev 8. Alle er i forvejen med til vedligehold af grøfter.

e: Arne Kringel. Nu ingen kammeratlig aftale, Jambo skal også betale, da de dræner

til grøften i forvejen.

f: Jonna Pedersen. Holder prisen?. Vi har taget 3 bud ind, så det gør den.

g: Viking Banke 6. Fornuftigt projekt vi på længere sigt kan udbygge og koble os

ind på.

h: Havmandensvej 34. Der er meget pres på Ryå når vi har problemer, men åen løber så bare

ind over markerne.

Den ”gule” afstemning viste 21 imod og 33 for. Der er mindre end 36 for, så forslaget er forkastet.

Bestyrelsens forslag 02. ( Tidspunkt for generalf.)

Her blev vedtaget at stemme ved håndsoprækning og der var 1 imod og resten for.

Forslaget er herefter vedtaget.

Bestyrelsens forslag 3. (Ændring af vedtægtens punkt 5 ved generalf.)

Her blev også stemt ved håndsoprækning og ingen stemte imod.

Forslaget er herefter vedtaget.

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Onsdag, 4. november 2009 18:37

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 9 maj 2009

Kl.1700 på ”Saltum Kro, hvor bestyrelsen bød velkommen til 47 stemmeberettigede plus ægtefæller mv.

DAGSORDEN / REFERAT

1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Poul Nørgård, som valgtes, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var indkaldt med det lovbefalede varsel på 4 uger.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.

Der var en del tilkendegivelser til beretningen:

a: Vi enedes om at give en stor tak til Peter Thomsen, som har været virkelig flink til at lappe

den gennemgående vej her over vinteren. Han får en kasse vin senere, da han ikke var

fremmødt.

b: Arne Kringel ville gerne vide hvilke farver der hører til jordfarveskalaen.

Herefter kunne beretningen godkendes.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Karen Sørensen oplæste det udsendte, reviderede regnskab.

a: Klaus Mærkedal kunne ikke finde læbæltklipningen, da den først kommer med næste år.

Herefter godkendtes regnskabet.

4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at beholde Kr 800, og det vedtoges.

Der var følgelig en del kommentarer til forslag 01 om rørlægning af grøft sydover. Der kan imidlertid ikke ske nogen vedtagelse nu, idet der kun er mødt 47 af 67 nødvendige

stenmmeberettigede og afstemningerne kan således kun være vejledende.

a: Peter Hemmsen ville vide hvilken tidshorisont der er tale om, og det er umiddelbart efter

vedtagelse og det vil beløbe sig til rundt kr. 2000 pr. grund.

b: Flemming Gregersen fremfører at kun de der har fungerende dræn vil få gavn heraf,

men skal der i fremtiden drænes, vil ”motorvejen” så være klar, og Jambo er med, idet

de lægger jord til ledningen.

c: Jacobsen Store Fisker 2 siger at sydgrøften kan være ”oppe” i måneder. Og så er der intet

afløb fra de dræn der endnu måtte være virksomme.

d: Kringel siger at vandløbsloven skal overholdes, og det vil den blive.

e: Gregersen mente ikke at vandet kunne komme væk når Ryå ikke kan tage mere.

f: Jydske Rev 4. Frivillig aftale er langt billigere end eventuel ekspropriation.

En vejledende afstemning gav 31 ja, 45 nej, samt 1 ugyldig og 1 blank.

Der skal være 2/3 for forslaget for at få det igennem.

Bestyrelsens forslag 02.

Der var bred tilslutning til at generalf. afholdes i årets 2. kvartal, da det er langt lettere at

finde ”plads” mellem konfirmationerne. Det ville dog være godt med et fast tidspunkt.

Men altså stadig kun vejledende afstemning.

Bestyrelsens forslag 03.

Man enedes om at ændre punkt 4 således at Fastsættelse af kontingent er et selvstændigt

punkt, som herefter er punkt 6 og hvis medlemmernes eventuelle forslag medfører

udgifter, vil disse så kunne komme med for det aktuelle år. Da dette er en vedtægtsændring

der kræver afstemning med halvdelen fremmødt, er denne altså også kun vejledende.

5.Forslag fra medlemmerne.

Forlag 04.

Klaus Mærkedahl Fladen Grund 2 havde indsendt forslag om en drænledning fra

sin grund og ned til grøften langs Sydvestpassagen. Der var et prisoverslag på kr. 56000,

hvilket vi mente ville koste langt mere, da man skal håndgrave ved alle veje for at undgå

de forskellige ”ledninger” der er der i forvejen. En vejledende afstemning gav 18 ja, 26 nej

samt 3 blanke. Der skal være 2/3 for forslaget for at få det igennem.

Forslag 05.

Ejgild Lyster Østbanke 5 havde stillet forslag om at generalf. kan indkaldes pr. mail

Der var bred enighed om at indkaldelsen kan foregå pr. mail eller pr. brev. Stadig kun

vejledende.

6.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Tre medlemmer blev genvalgt og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Bent Jensen formand

Møllebakken 17 9493 SALTUM / Havmandensvej 16 9673 9164

Karen Sørensen kasserer (genv.)

Vinstrupvej 241 9800 HJØRRING / Jydske Rev 4 9897 7491

Frederik Marinussen sekretær (vejmand)

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230 (genv.)

Peer Heide Vestenbæk

Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 26 9888 7034 (genv.)

Gert Thomsen

Musvågevej 8 9700 BRØNDERSLEV / Koralrev 1 9882 5380

7.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Jørgen Nielsen Milbakvej 99 9381 Sulsted blev genvalgt.

8.Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.

9. Eventuelt:

a: Store Fiskerbanke 2. Det vil være en god ide, næste år at hidkalde en ”træmand”

til at rådgive om beplantning.

b: Fladen Grund 7. Har man kloakstop, er det Kommunen man henvender sig til.

BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde Nr. 5

Bestyrelsesmøde Nr. 5

Skrevet af Frederik

Fredag, 20. november 2009 21:23

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 19 november 2009

REFERAT

I fortsættelse af dagsorden, foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.

Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referaterne fra sidste gang.

Ad 2. Frederik gav en let orientering om den nye hjemmeside, som nu er ved at være i drift

og inden længe er alle dokumenter lagt ind, dog venter Lovene, idet de ikke er

færdige ved advokaten endnu.

Ad 3. Vi lader Karen bestille Nyfors til at opkræve vort kontingent i henhold til deres

skrivelse, dog vil vi godt vide lidt om hvem der betaler for evt. inddrivelse af restancer.

Ad 4. Vi læste korrektur på Lovene og fandt et par småfejl, som Bent får rettet inden

advokaten sender til endelig tinglysning.

Ad 5. Der var ikke noget videre under aktuelt.

Bestyrelsesmøde Nr. 4

Bestyrelsesmøde Nr. 4

Skrevet af Frederik

Onsdag, 4. november 2009 18:30

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 9 september 2009

REFERAT

I fortsættelse af dagsorden, foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.

Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referaterne fra sidste gang.

Ad 2. Konstituering som nævnt i referat fra generalf.

Ad 3. Drænsagen lukkes efter nedstemningen, og vi søger at gennemføre en TV-inspektion

for at sikre at der ikke er blokeringer i den for lille ledning. Bent gennemfører uden

yderligere, hvis prisen er under kr.15000.

Ad 4. Peer og Bent sørger for at få de vedtagne ændringer af vedtægter, behørigt vurderet

af advokat og efterfølgende tinglyst.

Ad 5. Karen søger at få vort pengeinstitut til at opkræve kontingent, idet Kommunen ikke længere

kan påtage sig dette. Eventuelt hører andre foreninger hvad man her vil gøre. Yderligere vil

Bent forhøre sig hos advokaten.

Ad 6. Mærkedahl får en henvendelse fra os, hvor vi nævner TV undersøgelsen af ledningen.

Desuden får han besked på at vi ikke pt. kan foretage os yderligere i sagen.

Ad 7a. Da det ikke længere anses for forsvarligt at opbevare knust asfalt i større mængder end

en ½ kubikmeter, er det vedtaget at fremtidig vedligeholdelse af den gennemgående

vej, sker med stabilgrus.

Ad7b. TeleDanmark har meddelt at vor hjemmeside vil blive nedlagt pr. oktober, hvorfor der

meddeltes Frederik bemyndigelse til at få en webdesigner til at udføre en ny hjemmeside

lig den nuværende, samt at få registreret et nyt domænenavn, såfremt dette kan udføres

for under kr.5000.

Således vedtaget på mødet

Bestyrelsesmøde Nr. 3

Bestyrelsesmøde Nr. 3

Skrevet af Frederik

Onsdag, 4. november 2009 18:11

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Saltum Kro 9 maj 2009

DAGSORDEN

I fortsættelse af foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.

Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referatet fra sidste gang.

Ad 2. Gennemførelsen af generalforsamlingen blev vendt i alle detaljer.

Ad 3. Bents beretning, var der ikke de store indvendinger imod.

Ad 4. Vi 3 på valg er villige til genvalg.

Ad 5. Under generalf. viste det sig at vi ikke var fremmødte nok til at gennemføre de 5 punkter.

Det er derfor nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalf., idet der så ikke er krav

om antal fremmødte. Der er indkaldt til ekstraordinær generalf. 23 maj 10.00 på Saltum

Kro, hvor vi også holder møde 1 time før.

Således vedtaget på mødet

Bestyrelsesmøde Nr. 2

Bestyrelsesmøde Nr. 2

Skrevet af Administrator

Onsdag, 4. november 2009 16:36

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Bent Jensen 23 marts 2009

REFERAT

I fortsættelse af foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.

Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referatet fra sidste gang.

Ad 2. Generalforsamlingen er gennemgået i detaljer, og da der er ændringer til vedtægter,

skal der afstemning og stemmesedler til. Vi vælger stemmetællere blandt de mødte.

Ad 3. Bent havde udarbejdet forslag til ovennævnte ændringer, og vi udsender både den gældende

vedtægt, samt ændringsforslagene, tillige med vort forslag til ny rørføring sydover. Vi skal

så sende ud ugen før påske og det nåede vi.

Ad 4. Da Fårup Skovhus ikke vil huse os på ”konfirmationsdage”, har vi flyttet mødet til

Saltum Kro, og der er igen i år, efterfølgende spisning, for egen regning.

Ad 5. Vi vælger at foreslå kontingent uændret – Kr. 800

Ad 6. Karen, Gert og Frederik er på valg og vi er villige til genvalg.

Ad 7. Da Peter Thomsen som sædvanligt, har lagt et stort arbejde i vej- og

beplantningsvedligehold, skal han naturligvis have sine 3 flasker vin, som jeg skaffer.

Således vedtaget på mødet

Bestyrelsesmøde Nr. 1

Bestyrelsesmøde Nr. 1

Skrevet af Administrator

Onsdag, 4. november 2009 16:21

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Karen Uhrskov 27 februar. 2009

REFERAT

I fortsættelse af foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.

Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referatet fra sidste gang.

Ad 2. Karen havde stillet regnskabet op og det godkendte vi uden yderligere.

Ad 3. Jeg fik en bevilling på 20000 kr. til at få savet grene af langs den gennemgående vej

og det er i skrivende stund udført inden for denne ramme.

Ad 4. Vi har fået 2 tilbud ind fra hhv. Guldhammer og Kaj Jensen. Per og Bent arbejder videre

med Orbicon og Jambo og får også kigget lidt på en finansiering. Næste møde skal

være senest uge 13 for at vi kan nå at få sendt noget ud inden påske.

Ad 5. De kulinariske oplevelser var som sædvanligt krydret med ”løssluppen snak” og

det var der bestemt ingen der var kede af.

Ad 6. Da der ikke var nogen der havde læst nok af De Islandske Sagaer, blev dysten

vist relativ jævnbyrdig, og nogle af svarene overraskede en del.

Ad 7. Vi godkendte at vi fortsat skal være medlem af Sammenslutningen af Sommerhusf..

men vi vil egentlig godt vide hvad den laver og søger at finde materiale til næste møde.

Således vedtaget på mødet