Saltum Strandpark

2008

Generalforsamling

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Torsdag, 5. november 2009 19:00

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 19 april 2008

Kl.1700 på ”FÅRUP SKOVHUS” Saltum Strandvej, hvor bestyrelsen bød velkommen til ca. 55fremmødte

DAGSORDEN / REFERAT

1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Poul Nørgaard, som valgtes, og herefter konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med det lovbefalede varsel på 4 uger.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.

Der var en del tilkendegivelser til beretningen:

a: Vi enedes om at give en stor tak til Peter Thomsen, som har været virkelig flink til at lappe

den gennemgående vej her over vinteren. Han fik overrakt en kasse vin af bestyrelsen.

b: Det bredbåndsnet som nu udrulles af selskabet Bredbånd Nord, vil 11 prioritere op, mens

ingen vil prioritere ned, og det går vi videre med.

c.Vi kan nu gennemføre sidste års foreslåede grøft, idet Jambo har lov at udvide og

således bliver ejere af jordstykket.

d.Klaus Mærkedahl ser gerne grøften og yderligere tiltag op mod Vikingebanke udført

straks og Flemming Gregersen og Peter Thomsen havde samme holdning.

e: Per Vestenbæk mener kun at der kan blive tale om sidste års foreslåede grøft nu og

kontingentet skal måske op.

f: Poul Erik Boldt advarer mod at bruge én ogsamme rådgiver og entreprenør, men det har

vi heller ikke i sinde , og vi indhenter naturligvis flere tilbud og vælger lavestbydende.

g: Eigild Lyster forespurgte om Solvejens partsfordeling kan ændres, men det frarådes,

nye regler siger at kun de der ligger først på stikvejene skal betale ,og det mener vi vil

være helt forkert, men vi vil gerne være med til at forære vejen til Kommunen, mod at

den overtager alle forpligtelser.

Herefter kunne beretningen godkendes.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Karen Sørensen oplæste det udsendte, reviderede regnskab, som godkendtes.

a: Per Holm fremførte at vedligehold af veje er steget markant de sidste 2 år. Det er også lidt

uheldigt at grøfter mm. er kommet under samme rubrik, men i 2004 og2005 var der

grundet drænprojekter få midler og vejene blev så nedprioriteret. Vi vil dog søge

at minimere omkostningen. Grøfter har næsten ikke været rørt før 2004

4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. Efter lidt diskussion blev

kontingentet sat til kr. 800 – der vil så kunne blive til grøften.

5.Forslag fra medlemmerne. Der var ingen forslag indkommet.

6.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

To medlemmer blev genvalgt og bestyrelsen agter efterfølgende konstitueret sig således:

Bent Jensen formand (genv)

Møllebakken 17 9493 SALTUM / Havmandensvej 16 9673 9164

Karen Sørensen kasserer

Vinstrupvej 241 9800 HJØRRING / Jydske Rev 4 9897 7491

Frederik Marinussen sekretær (vejmand)

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230

Peer Heide Vestenbæk

Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 26 9888 7034 (genv)

Gert Thomsen

Musvågevej 8 9700 BRØNDERSLEV / Koralrev 1 9882 5380 (genv.)

7.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Jørgen Nielsen Milbakvej 99 9381 Sulsted blev genvalgt.

8.Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.

9. Eventuelt:

a: Eigild Lyster mente at man kunne indkalde til generalf. pr. e-mail, men det mener vi

kan være uheldigt, idet vi så skal vedligeholde et register hvor adresserne skifter ofte.

b: Arne Kringel mener at røret sydover er stoppet men stort nok, - en fotoundersøgelse

koster næsten det samme som etablering af grøften, så det foretrækkes.

c: Chr. Jacobsen mener vi skal forespørge Jambo om specialpriser til det evt. kommende

”Vandland”. Vi ved at det skal være med offentlig adgang.

BESTYRELSEN

Årsberetning

Årsberetning

Skrevet af Frederik

Torsdag, 5. november 2009 19:05

Årsberetning 2008.

Bestyrelsesmøder:

Vi har i året afholdt 4 bestyrelsesmøder i grundejerforeningen.

Der udarbejdes et referat af hvert bestyrelsesmøde som vi lægger ind på vores hjemmeside, her kan I se hvad vi har foretaget os på møderne.

Hjemmeside:

Hjemmesiden har flg adr: www.saltumstrandpark.dk

Prøv i øvrigt at gå ind og se på hjemmesiden der er del oplysninger som måske kan have interesse, vedtægter og love mv.

Ny kommune og ny affaldsløsning:

Vi er kommet i Jammerbugt Kommune, det er jo de 4 mindre kommuner, Pandrup, Brovst, Fjerritslev og Åbybro Kommuner.

De havde før sammenlægningen haft 4 forskellige renovationssystemer, de er nu sammenkørt i en og samme samlet affaldsløsning for hele kommunen.

Der er en hjemmeside der hedder www.jammerbugt.dk/affald her er affaldshåndbogen i hele sin udstrækning, prøv at gå ind og se på ordningen der.

Jeg kan kort berette at i sommerhusområdet bliver der hentet affald fra 1. April til 30. september, derudover efter skolernes vinterferie, påskeferie, efterårsferie og juleferie.

Hvis der er tilmeldt en vinterordning vil der derudover blive hentet affald hver anden uge i tidsrummet 1. Oktober til 30. Marts. Vi kan få en større affaldscontainer hvis ønske og hvis fritidshuset er over 90 m2 får vi automatisk en container på 360 liter, der kan søges om undtagelse for container ordningen hvis huset ikke udlejes.

Vi skal sortere vores affald, dvs papir, glas og flasker skal afleveres i boblerne ved vores indfaldsveje til sommerhusene, for vores vedkommende ved Saltum Strand camping.

Storskraldordningen er afskaffet, dvs at vi selv skal bortskaffe storskrald og farligt affald til genbrugspladserne for vores vedkommende er det Udholm affaldscenter Pitagervej 2 Moseby. Den er også åben om lørdagene.

Det er blevet forbudt at afbrænde haveaffald på vores grunde, dvs et reelt afbrændingsforbud, så vi er nødt til af fjerne det fra grunden og køre det til Udholm, eller aftale med entreprenør om evt at flise det, det er der flere der gør i landsdelen.

Jeg synes at vi er gode til at holde vores fritidshuse og grunde i god vedligeholdt stand, det ser fint ud i vores område, det skal vi blive ved med, skal vi ikke aftale at vi hver især rydder affald på vores grunde og ud til midten af vores veje, så skulle der ikke komme til at ligge noget i området.

Vejene:

Vejene er blevet vedligeholdt efter behov. Hvis I har iagttaget nogle huller eller noget som I synes at vi skal have gjort noget ved, vil vi gerne have besked så vi kan gøre noget ved problemet. Der ligger nogle depoter hist og her, og I er meget velkomne til at fylde lidt i hullerne hvis I vil, det er helt gratis.

Tak til Frederik men også til Peter

Kontingentet:

Kontingentet på kr 600,00 vil bestyrelsen foreslå at vi fortsætter med, når vi ikke skal bruge resurser på flisordningen som jo er afskaffet, så får vi et forventet råderum derfra til at gøre nogle andre ting for eks veje- og afvandingsanliggender.

Kontingentet bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten, det gør kommunen, der er 134 grundejere der betaler 600,00 kr det bliver 80400,00 kr, kommunen tager 15 kr pr opkrævning det bliver til 2010,00 kr som de fradrager ved udbetaling til os, i alt modtager vi 78390,00 kr pr år i 2 rater en 01.03 og en 01.09.

Bredbånd Nord er på vej:

Jeg har haft kontakt til Bredbånd Nord, tlf 98889990 og her kunne man meddele at nedlægning af kabler er i nabolaget, men der er ingen aktuelle planer for vores område lige umiddelbart, men jeg lovede at lodde stemningen og hvis der er stemning for at fremskynde nedlægning af kabler i vores område så kan vi påvirke ved at tilkendegive at vi er interesseret. Bredbånd kan levere telefoni, internet og tv programmer.

Status på forbedring af afvandingsforhold:

Vi har i år haft et meget venligt vejrlig set ud fra vandmæssigt synspunkt, jeg har ikke hørt problemer med vand på grundene i dette år. Men vi tager ikke det som udtryk for at vi fremtidig kan forvente samme vejrlig som i år. Vi arbejder videre med plan for at forbedre vandafledningen fra vores område. Vi har haft møde med Hedeselskabet som i dag hedder Orbicon A/S vores kontaktperson er Per Mortensen og vi har gået en tur langs vandløb og rørledning og besigtiget afledningsmulighed fra vores område.

Vi vil gerne have gravet en grøft, frem for ny rørledning, fordi det er det billigste, den skal gå fra vores område mod syd langs grundgrænse mod Jambo Vesterhav, for at udvidde afledningskapaciteten mod syd, det skal supplere den rørledning der ligger samme sted, der er tale om ca 220 m.

Grøften vil vi helst ligge på Jambo Vesterhavs areal, her er der plads og ingen hindringer ved vej eller beplantning og eks rørledning.

Vi har derfor haft et positivt møde med Jambo Vesterhav ang grøften og vi har aftalt hensigtserklæring om at gennemføre projektet, når lokalplan er godkendt for Jambo Vesterhav, for før den er godkendt ejer Jambo Vesterhav nemlig ikke grunden.

Jambo Vesterhav har købt grunden med det forbehold at lokalplan kan etableres og godkendes. Det ser det ud til at det falder på plads nu og vi vil nu følge op på hensigtserklæringen om at etablere grøften.

Ny lokalplan for Jambo Vesterhav foreligger nu:

Endelig kom lokalplanen for Jambo Vesterhav den hedder 24-002 Jambo Vesterhav Campingplads og kommuneplan tillæg nr 21den kan sees på WWW.jammerbugt.dk, eller rek tlf 72577777

Det er et areal på 9,5 ha, omfatter udviddelse af campingpladsen fra 600 til 1100 enheder, hvoraf de 300 er campinghytter, samt mulighed for at etablere et vandland.

Da bestyrelsen får kendskab til at Lokalplanforslaget foreligger, beslutter bestyrelsen at give samtlige grundejere besked på at lokalplanforslaget foreligger, og foreslår at de grundejere der ønsker at indgive indsigelse, skal indsende indsigelsen til Jammerbugt Kommune. Vi gør også opmærksom på at såfremt der er grundejere der ønsker at give bestyrelsen besked på forhold som bestyrelsen skal være opmærksom på så modtager vi gerne besked herom.

Der kom i alt 9 indsigelser til os, som vi gennemlæste og videresendte til Jammerbugt Kommune.

Bestyrelsen besluttede herefter for sit vedkommende at behandle lokalplanforslaget, og resultatet som bestyrelsen kom frem til var de “4 atter”

At der i det 15 m brede plantebælte mod vores område mod nord foretages beplantning med grantræer, samt etableres støjvold på min 2 m høj på sydsiden af beplantningsbæltet mod campingpladsen. At beplantningsbæltet og voldanlægget friholdes for nogen form for aktivitet, og at det stedse vedligeholdes. Begrundelsen er at dæmpe indsigt og støj fra Campingpladsen mod vores område.

At evt dræning af campingpladsen ikke vil forringe vores drænafledningsforhold. Begrundelse er at vi har i forvejen problemer med at få drænvand væk fra vores område i perioder med megen nedbør.

At campingpladsens kloakafledning ikke vil belaste/eller forringe vores afledningsforhold, det fremgår af lokalplanen at campingpladsens hytter og vandland skal kloakeres, det forudsees at være en meget stor belastning af kloakafledningssystemet sydover, forventelig skal systemet udvides, og vi mener at evt udvidelse er udgift som Jambo Vesterhav selv må afholde, dvs uden udgift for vores område.

At Solvejen optages som offentlig vej i tilknytning til eksisterende offentlig vejsystem, samt at der langs Solvejen etableres cykel- og gangsti. Begrundelse er ønske om sikker trafikafvikling for forventet mertrafik til Jambo Vesterhav, herunder bustrafik og lign. Der er i øjeblikket kun etableret smal vej til at afvikle den kørende og gående trafik.

Vi kan nu se i lokalplanen er vores indsigelse taget til efterretning, vi får vores beplantningsbælte og vores støjvold.

Med hensyn til dræn, kloakering og vej så er det anliggender udenfor den egentlige lokalplan, men vi ved at der er givet besked til de respektive udvalg hvorunder disse anliggender ligger, vi håber det bedste og vil følge tæt op på denne problematik.

Postkasseanlæg:

Der har desværre også i år været hærværk på vores postkasser, vi har anmeldt forholdet til politiet. Bestyrelsen er har besluttet at grundejerforeningen reparerer postkasserne, men vi vil gerne undvære disse hærværk mod vores postkasser.

Tak:

Til slut vil jeg gerne udtrykke stor tak og tilfredshed med det store fremmøde til generalforsamlingen.

Der er ros til grundejerne for at i vedligeholder jeres huse og grunde flot, det er med til at højne vores område, og bidrager til at vores område er attraktiv af blive grundejer i, vi kan se ved salg at vi får vores værdistigninger som i de øvrige sommerhusområde som vi sammenligner os med, og det gør jo ikke noget.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for meget godt stykke arbejde i det forløbne år, jeg synes at bestyrelsesmedlemmerne har vist stor iver for at lave et godt stykke arbejde til gavn for os alle.

Bent Jensen