Saltum Strandpark

Bestyrelses -og generalforsamlingsreferater 2019

Bestyrelsesmøde 5/10 2019

Bestyrelsesmøde hos Flemming P., hvor eneste afbud var Klaus Jensen. 

Dagsorden:

1) Økonomi

55.299,4 kr. på driftskonto

172.890,5 kr. på opsparing

2) Arbejdsdag fra 10-13

Jacob kommer med flismaskiner. Medlemmer skal have handsker og høreværn med.

Jacob Lund sender mail ud til medlemmerne.

Flemming G. sørger for drikkevarer og madvarer

Poul Fisker tager grill med.  

3) Arbejdsdage foråret 2020 med mulige opgaver som:

Bænke renses og males

Postkassestandere males

Stier renses op og flis på

Evt. fælde træer i fællesareal - henvendelse fra medlem. 

4) Vejudvalg

Grøfter renses i foråret - Jens er bestilt.

Drøfte "havearbejde" med MVP Service - Flemming P. har teten

5) Stofa

Flemming P tager fat i sammenslutningen for sommerhusejere vedr. STOFA abonnement herunder åben/lukning af signal

6) Opfølgning

Flisbunken: Beplantning og etablering af grusvej igangsættes. 

7) Næste møde

2020 foråret - konkret tidspunkt aftales senere.

Bestyrelsesmøde 8. juni 2019

Bestyrelsesmøde 8. juni

Sted: Flemming Gregersen, Vikinge Banke                  

Deltagere: Flemming G., Jacob Lund, Peer Vestenbæk, Poul Fisker og Flemming P.

Dagsorden:

1: Konstituering af bestyrelsen

2: Økonomi

3:  Fremtidige bestyrelsesmøder

4: Opfølgning fra generalforsamling

5: Branddasker

6: Arbejdsdage

7: Vandskema

8: evt.

Ad. 1:

Flemming P: Formand

Jacob Lund: Webmaster, sekretær og kasserer

Peer Vestenbæk, Poul Fisker og Flemming Gregersen: Grøft -og vejudvalg.

Kjeld Steenfat: 1. suppleant

Klaus Jensen: 2. suppleant

Ad 2.:

Der er 2.202 kr. på driftskonto og 199.879,50 kr. på opsparingskonto. Der er senest afholdt udgifter til generalforsamling og vedligeholdelse af veje.

Ad. 3:

Der er ikke fastsat ny dato, da flere af efterårets opgaver behandles på dette bestyrelsesmøde.

Ad. 4:

Sti: Der blev forespurgt på etablering af stil mellem sydvestpassagen og ned mod sti 100, hvilket bestyrelsen synes er en spændende tanke. Projektet og dets omfang vurderes dog for omfangsrigt og komplekst, hvorfor Bestyrelsen har valgt ikke at udvikle det punkt mere.

Ad. 5:

Der er enighed om at tilbyde medlemmerne om tilbud om fællesindkøb af branddasker. Egenbetaling 210 kr. og tilskud fra ejerforening er 100 kr.

Tovholder:

Jacob udsender mail til medlemmerne: Frist for medlemmerne er d. 24. juni

Flemming P. bestiller hos leverandør. Leveringssted er Vikinge Banke 9, 9493 Saltum senest 30. juni

Flemming G. tager imod branddaskerne, hvorefter medlemmerne kan afhente fra/efter d. 1. juli

Ad. 6:

Arbejdsdag er fastsat til d. 12. oktober kl. 10.00.

Tovholder:

Jacob: Udsender påmindelse til medlemmerne via mail, hjemmesiden og facebook

Flemming P.: Bestiller flisning (Jacob; 2 stk. maskiner)

Hybencontainer: Gælder for perioden 1. oktober til 31. oktober 2019

Tovholder:

Jacob: Informere via hjemmesiden og Facebook

Vejudvalg: Bestiller container til levering og afhentning. Sørger for opsætning af skilt på container.

Ad. 7:

Vandskema sendes ud til medlemmerne sammen med tilbud om fællesindkøb af branddasker. Skema skal fremsendes til bestyrelsen pr. mail senest d. 31. marts 2020 hvorefter bestyrelsen bearbejder skemaerne og tager konklusionerne med på den efterfølgende generalforsamling.

Ad. 8:

Mail fra Jens Otto med ønske om fældning af enkelte træer omkring fællesarealet ved udgangen mod Sydvestpassagen. Bestyrelsen har tilføjet ønsket til arbejdsplanen for den kommende periode, dog forventes det først igangsat tidligst i 2020.

Jacob Lund, sekretær.

Generalforsamling 2019

     Årsberetning 2018 for Saltum Strandpark.

Bestyrelsen som den er sammensat i dag.

Formand                                 Flemming Pedersen

Kasser og Webmaster            Jacob Lund

Sekretær                                 Flemming Gregersen

Veje, grøfter m.m.                  Poul Fisker

Veje, grøfter m.m.                  Per Vestenbæk

Suppleant                                Kjeld Stenfat

Suppleant                                Klaus Jensen

Facebook gruppen saltumstrandpark er en lukket

Gruppe, som i kan komme med i ved at sende en

Anmodning, hvor i bliver godkendt at webmaster.

En grundejer har etableret læbælte/hegn af grene og

Kvas, det er en rigtig dårlig ide, da det virker som en

Brand koridor for løbeild, så evt. ild spreder sig meget hurtigt til fare for andre grundejer som naboer.

Så dette må vi på det kraftigste fraråde, vi har ingen måde vi kan komme efter grundejeren, da der ikke findes nogen lovhjemmel, vi har snakket med kommunen og brandmyndighederne, men de kan kun

fraråde, som vi så gør hermed.

Brug i stedet vores gren ordning.

Nyt fra Stofa, de til byder nu dvale abn. I op til 6 mdr.

for 199.00 kr. med automatisk genåbning, de arbejder

på at vi kan få lidt internet adgang så man kan have evt. alarm eller varmepumpe tilsluttet, for samme pris.

Ny datalov betyder for vores forening at det kun er

Jacob webmaster, der har data på os alle, og der ikke sendes mail ud med alle adr. på. Så i må kontakte Jacob hvis i opdager eks. indbrud eller lign. Ved et sommerhus i foreningen, for at få fat i ejeren.

Den nye grøft i fælles arealet er gravet, og ser ud til at løbe og virke fint.

Uld festivalen var igen i år en stor begivenhed, uden problemer for os, de har styr på færdsel og parkering.

Oprydning i skoven i fælles arealet er blevet rigtig flot, men det var en stører opgave end vi regnede med,

da skov damen Marlene kom ind i dybden af skoven lå træerne på kryds og tværs, men vi syntes hun har lavet et rigtig flot arbejde, og lagt grenene i pæne bunker så de er nemme at komme til og dermed flise.

Det startede vi på sidste lørdag på arbejdsdagen, da blev der virkelig gået til den, det skal i fremmødte på arbejdsdagen have meget stor ros og tak for. Men vi kommer nok til at have et par arbejdsdage mere, hvor der skal flises, de datoer hører i nærmere om senere.

Veje og grøfter ser meget fine ud, syntes vi, det håber vi også i syntes.

Hvis nogen har brugt mere strøm siden i har fået skiftet el måler, er det nok en god ide at få måleren

tjekket, da der er nogen måler der ikke har målt rigtig

Har vi hørt, men det er noget i selv må tage op med el leverandøren.

Sidste afhentning af flis ved Havmandensvejens fællesareal, er i uge 25, derefter vil pladsen blive ryddet. Så der er pænt til sommer.

Vi har modtaget en mail fra en grundejer, som syntes at der køres alt for stærkt på Strandvejen, det har han også ret i, vi har kontaktet kommunen, de vil lave trafik tælling i sommer, og derefter tage stilling om der skal lave nogen chikaner eller lign.

Aktivitets pladsen er lavet uden stører investering,

Kun at græsset bliver slået hver 14 dag.

Jo bænken kostede lige lidt.

Som i nok har bemærket har det til tider regnet en del, det har givet lidt vand på grundende flere steder, men det er efter vores opfattelse hurtigt væk igen i løbet af nogle få dage, det er en tilbagevende begivenhed, at når RYÅ stor op over bredderne, har vi vand i området,

så det er faktisk ikke muligt for os at afhjælpe, da vi jo ikke kan komme af med vandet, men vi i bestyrelsen ser det heller ikke som et stort problem med lidt vand på grunden engang imellem.

Vores gren og flis ordning virker helt fin, det kan man se på flisdyngen, men men men i år var der andet end grene i dyngen, græs, og mos og anden form for have

affald, var blevet læsset af, og det ligger nu tilbage på pladsen, og vi fik en extra regning fra flismanden på 2000.00 kr. til nye knive. Så det er kun grene der må ligges i grendyngen. Ellers vil firmaet ikke flise for os længere.

Efter den lille opsang, vil jeg gerne sige tak for det gode samarbejde i bestyrelsen i året der er gået, jeg syntes der er styr på foreningen og området ser rigtig

godt ud, så vi alle kan nyde vores fridage i sommerhuset, og ja alle jer som bor her fast også kan nyde området hver dag

                            Bestyrelsen 2019

Referat af generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Saltum Strandpark, afholdt den 18. maj 2019 kl. 10.00 i Cafeen – Jambo Feriepark.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.      Forslag fra bestyrelsen

5.      Forslag fra medlemmer

(Forslag vedlagt)

6.      Fastlæggelse af kontingent

7.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Flemming G. og Jacob Lund og Poul Fisker er på valg)

8.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Klaus Jensen og Kjeld Steenfat er på valg)

9.      Valg af revisor (bilagskontrollant). (Jens Otto, Lille Fiske er på valg)

10.  Valg af suppleant for revisor. (Bilagskontrollant) (Conny Nielsen, Jydske Rev 2. er på valg)

11.  Evt.

Ad. 5: Forslag fra medlem Klaus Jensen, Brune Banke 12;

Grundet problem med vand på grundene på sydsiden af Brune Banke – ønskes der lavet dræn – med udløb til grøft ved sydvestpassagen.

1.      Valg af dirigent

Jens Otto blev valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik kort dagsordenen.

2.      Bestyrelsens beretning ved Flemming Pedersen.

Beretningen vedlægges (se nederst)

Beretningen blev godkendt.

 

3.      Regnskab

Flemming Pedersen fremlagde regnskabet for Jacob Lund, da Jacob Lund var fraværende.

Der har været indtægter for kr. 87.169.39 og udgifter for kr. 90.885,44. Det vil sige et underskud på kr. 3.716,05.

Der var spørgsmål, hvorfor der var forskellige kontingent indbetalinger. Dette skyldes afregning fra mæglere ved salg af sommerhus.

Formuen er på kr. 199.879,50.

Derefter blev regnskabet godkendt.

 

4.      Forslag fra bestyrelsen.

Ingen.

5.      Forslag fra medlemmer

Vedlagte forslag om dræn fra Brune Banke til grøften Sydvestpassagen, udført i fællesarealet blev drøftet.

Bestyrelsen har kontaktet entreprenør, som har konstateret, at drænledning ikke kan etableres på grund af træer, og at der ikke er fald nok. Grøft i arealet kan ikke anbefales af entreprenøren. Han vil ikke garantere, om sådan en grøft har nogen virkning, og vil løse problemet for grundejerne. En sådan grøftegravning vil koste kr. 43.000,00 med etablering af sti, rydning af træer m.m.

Men en grøft ført mod vest, vil måske være bedre, da der er større mulighed for fald. Men han vil ikke påtage sig opgaven.

Der blev spurgt om bestyrelsens mening. Svaret var, at bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig forslaget.

Efter en del debat, blev forslaget ikke vedtaget.

Bestyrelsen blev pålagt, at udarbejde et skema, som grundejerne kan udfylde, om og hvornår, der er vandproblemer på grunden. Hvorefter bestyrelsen vil indsamle skemaerne. Som så kan fremlægges og drøftes på næste generalforsamling.

 

6.      Fastlæggelse af kontingent

Uændret.

 

7.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Flemming. Gregersen, Jacob Lund og Poul Fisker blev genvalgt.

 

8.      Valg af 2 suppleanter

Kjeld Steenfat og Klaus Jensen blev genvalgt.

 

9.      Valg af revisor (bilags kontrollant)

Jens Otto blev genvalgt.

 

10.  Valg af suppleant for revisor (bilags kontrollant)

Karsten Gaaej blev valgt

 

11.  Eventuelt

Flemming Pedersen oplyste at der er indhentet pris på branddaskere, som vil påvirke en egenbetaling på kr. 210 til grundejerne.

Dette skal nævnes på mailen når skemaet vedr. vand på grundene udsendes til grundejerne.

Der blev spurgt om sti bag campingpladsen kan forlænges til sti 100? En god ide, men den vil gå ind over lodsejernes grunde og kan muligvis ikke lade sig gøre.

En grundejer oplyste, at bygning af sommerhuse på Saltum Strand Camping ikke er skrinlagt.

 

Formanden takkede for fremmødet, og for god ro og orden.

Formanden lod der på fadøl udskænke.

 

Flemming Gregersen

Sekretær

Referat fra bestyrelsesmøde 28/4-19

Grundejerforening Saltum Strandpark

 Bestyrelsesmøde d.28.04.2019 kl. 10.00

Sted: Peer Vestenbæk, Havmandens vej 26

Referat

Deltagere

Flemming P, Jacob Lund, Peer Vestenbæk, Kjeld Steenfat, Poul Fisker, Klaus Jensen Flemming G.

Dagsorden:

1.    Økonomi

Jacob oplyste, at kontingent er indgået på nær fra en grundejer, men denne plejer at indgå senere.

På drift kontoen står der kr. 20.698,45, og på opsparingskontoen står der kr. 199.879,50.

2.    Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Flemming G. har bestilt lokaler på Jambo Feriepark til generalforsamlingen. Prisen for fortæring og en øl/sodavand efter generalforsamlingen er kr. 100,00 pr. person.

Flemming P. har haft kontakt til Jammerbugt kommune angående hastighedsbegrænsning på Saltum Strandvej. Kommunens tilbud vedr. dette er, at lave trafiktælling. Og Politiet kan kontaktes for opstilling af fotovogn.

Flemming G. har haft kontakt med tekniks forvaltning i Jammerbugt kommune om, hvad muligheder der er, når der er grundejer, der etablerer grenhegn i skel, som udgør en brandfare! Der er ingen lov, der siger, at dette er ulovligt, men grundejerforeningen kan kun appellere til, at grundejerne ikke etablerer sådanne hegn.

3.    Arbejdsdag

Der skal slæbes grene fra oprydningen i skoven/fællesareal til flisemaskinen, som er der hele dagen. Og er der folk nok, kan der køres flis på stierne.

4.    Generalforsamling

Flemming G. kontakter Jambo Feriepark for aftale om at kaffe og rundstykker foregår i cafeteriet. Og generalforsamlingen afholdes i hallen.

5.    Indkommet forslag til generalforsamlingen

Der indhentes pris for grøft fra fælles arealet ved Brune Banke, til grøften ved Sydvest passagen. Forelægges på generalforsamlingen.

6.    Evt.

Der blev drøfter om indkøb af branddaskere. Flemming P. har modtaget mail fra en grundejer, angående den nye elmåler, som ikke viser korrekt forbrug. Der var enighed om, at det er den enkelte grundejer og ikke grundejerforeningen, der må løse det problem.

Venlig Hilsen

Flemming G

Bestyrelsesmøde 23. februar 2019

Grundejerforening Saltum Strandpark

 Bestyrelsesmøde d.23.02.2019 kl. 9.00

Sted: Kjeld Steenfat, Brune banke 9

 Referat

Deltagere:

Flemming P, Jacob Lund, Peer Vestenbæk, Kjeld Steenfat, Poul Fisker, Klaus Jensen, Flemming G.

Dagsorden

1.    Økonomi

Jacob oplyste, at der ingen restance var. Der havde været et lille underskud på kr. 3.716,06. På foreningens drift konto står der kr. 37.442,42 pr. 31.12.2018. Og opsparingskontoen er på kr. 199.879,50 pr. 31.12.2018. Alt i alt et fint resultat. Kasseren anbefaler uændret kontingent på 600 kr. årligt pr. medlem.

2.    Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.

Der er modtaget kr. 6.059,38 fra M.H. entreprenør, som kompensation for udbedring af veje i forbindelse med nedgravningen af fibernet.

3.    Grøfter, Grenplads.

Bestyrelsen har besluttet, at nuværende grenplads skal have bundsikring, så den bliver mere kørevenligt. Evt. drænes noget mere. Og der skal plantes sortbærbuske ud mod Havmandens vej i hele grenpladsens længde. 

4.    Arbejdsdag.

Arbejdsdag afholdes den 11. maj kl. 10.00 til ca. 14.30-15. Med frokost kl. 12. med pølser/brød og øl/vand, og afsluttes med kage/kaffe. Mødested ved bænken på aktivitetsbanen.

Flemming P. kontakter/indkalder Jens Albertsen og Jacob Jensen. Og Flemming G. sørger for mad og drikke.

Der skal udlægges flis på alle stierne og eventuelt anlægges ny stiområder i fælles arealet i forbindelse med den nuværende sti.

5.    Generalforsamling.

Årets generalforsamling afholdes lørdag den 18. maj kl. 10.00 på Cafeen Jambo Ferie park. Flemming G. kontakter Jambo, for aftale om afholdelse og pris på arrangementet.

Der er indkommet forslag om dræning i fællesarealet ved Brune Banke. Poul Fisker og Flemming P. undersøger pris fra Jens Albertsen.

6.    Veje

Vejene er i god stand og vil løbende blive vedligeholdt. Pullerter der er væltet eller defekte, vil blive fjernet. Der indkøbes nye refleksskilte til de pullerter, hvor disse er i stykker eller væk. Vejskilte rengøres.

 

7.    Ændring af Vedtægter - omfattende brandfare ved kvas som hegn.

Bestyrelsen har konstateret, at enkelte medlemmer fortsat bruger kvas som læhegn, til trods for bestyrelsens oplysning om brandfare. Bestyrelsen vil derfor undersøge kommunens brandregulativ herfor, og alternativt indstille til vedtægtsændring om forbud mod samme. Flemming G. kontakter Jammerbugt kommune.

 

8.    Hastighedsbegrænsning Saltum Strandvej fra 60km til 40km sender Flemming P. den modtagne mail videre til kommunen. Bestyrelsen talte om, at kontakte Politiet, for at få en fotovogn forbi en gang i mellem.

 

9.    El målere

Bestyrelsen henstiller til, at de enkelte medlemmer selv kontakte el leverandør ved mistanke om unøjagtige elmålere/forbrug.

 

10. Evt.

Intet

 

Næste møde den 28. april 2019 kl. 10.00 hos Per Westenbæk, Havmandens vej 26.

Venlig Hilsen

Flemming G.