Saltum Strandpark

2007

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Fredag, 6. november 2009 19:12

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 5 maj 2007

Kl.1700 på ”FÅRUP SKOVHUS” Saltum Strandvej, hvor bestyrelsen bød velkommen til ca. 90 fremmødte

DAGSORDEN / REFERAT

1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Frederik Marinussen, som valgtes.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.

Der var en del tilkendegivelser vedr. den foreslåede grøft:

a: Nu tilgodeser man igen de der har velfungerende dræn, da det jo er deres vand man søger

at forbedre afledningen af. Det kunne se sådan ud, men skal drænes yderligere,

skal der som minimum kunne afledes tilstrækkeligt vand sydover.

b: BOE, som er vort el-selskab, har planer om et bredbåndsnet i området og vi følger

udviklingen på tætteste hold, og indkalder evt. til møde ved behov.

c: Efter diskussionen, godkendtes beretningen.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Karen Sørensen oplæste det udsendte, reviderede regnskab, som godkendtes.

4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. Forslag om nedlæggelse af

flisordningen, samt etablering af grøft fra brønd i syd og sydover.

Man vedtog fortsat at lade kontingentet være kr. 600, samt at nedlægge flisordningen som

permanent ordning, og at søge grøften etableret.

5.Forslag fra medlemmerne.

Der var ingen indkomne forslag

6.

Tre medlemmer blev genvalgt og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Bent Jensen formand

Møllebakken 17 9493 SALTUM / Havmandensvej 16 9673 9164

Karen Sørensen kasserer (genv.)

Vinstrupvej 241 9800 HJØRRING / Jydske Rev 4 9897 7491

Frederik Marinussen sekretær (vejmand)

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230 (genv.)

Peer Heide Vestenbæk

Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 26 9888 7034

Gert Thomsen

Musvågevej 8 9700 BRØNDERSLEV / Koralrev 1 9882 5380 (genv.)

7.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Jørgen Nielsen Milbakvej 99 9381 Sulsted blev genvalgt.

8.Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.

9. Eventuelt:

a: Der var nogle få tilkendegivelser om dræning – De der har behov for dræning har svært

ved at se at man ikke vil være solidarisk, men det vil man næppe når man ikke selv har

problemet.

BESTYRELSEN

Årsberetning

Årsberetning

Skrevet af Frederik

Fredag, 6. november 2009 19:15

Årsberetning 2007.

Vi har i året afholdt 4 bestyrelsesmøder i grundejerforeningen.

Der udarbejdes et referat af hvert bestyrelsesmøde som vi lægger ind på vores hjemmeside, her kan I se hvad vi har foretaget os på møderne.

Hjemmesiden har flg adr: www.saltumstrandpark.dk

Prøv i øvrigt at gå ind og se på hjemmesiden der er del oplysninger som måske kan have interesse, vedtægter og love mv.

Vi har besluttet os for at tilmelde os til en ny forening Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Det koster 300 kr pr år.

Det er en forening som har til formål at deltage aktivt i Kommunens planlægning af sommerhusområder, og se at tingene går rigtig for sig, og at vi kan udtale os i en brede sammenhæng således at vi bliver hørt, således at vi får ordentlige forhold for sommerhusejerne, dvs en vagthund for os sommerhusejere, i forhold til kommunen og øvrige planlægningsmyndigheder. Vi vil få et årligt møde sammen med kommunen.

Vejene er blevet vedligeholdt efter behov. Hvis I har iagttaget nogle huller eller noget som I synes at vi skal have gjort noget ved, vil vi gerne have besked så vi kan gøre noget ved problemet. Der ligger nogle depoter hist og her, og I er meget velkomne til at fylde lidt i hullerne hvis I vil, det er helt gratis.

Jambo har planer for at udvide campingpladsen mod vest, med campinghytter, men der er ikke fremkommet lokalplan for udvidelsen endnu, men det er noget som vi er meget opmærksom på, vi ønsker størst muligt hensyn til vores sommerhusområde.

En kreds af grundejere har truffet aftale med Hedeselskabet om topskæring af høje graner langs vestbæltet mod Saltum Strand Camping, derved kommer der mere lys ind på grundene, det er spændende om granerne vil overleve denne beskæring.

På et af bestyrelsesmøderne gik vi en tur i området for at se beskæringerne, og vi kunne se at det ikke er helt ligegodt hvordan der beskæres, vi kunne se at hvis der beskæres for kraftigt ind til stammerne så går granerne ud eller bliver grimme, så et godt råd er at lade sidegrenene blive tilbage i min ca 1,5-2 m længde, prøv at lægge mærke til grundene hvor der er topskåret og iagttage hvordan træerne ser ud der er del variation i beskæring af sidegrenene fra grund til grund, det kan vi lære af.

Som vi nævnte sidste år er der planer for at revidere deklarationer og byplanvedtægter for området, og samle det i en lokalplan ens for hele området.

Området er i dag reguleret ved deklaration og lokalplan nr 5 samt byplanvedtægt nr 3, det er lidt upraktisk med flere forskellige tekster i forskellige vedtægter og planer.

Dette arbejde går stille fremad, vi har aftalt med kommunen at de laver lokalplanen.

Vi har ikke hørt meget til sagen i dette år, jeg tror at tiden for kommunen er gået med at smelte 4 kommuner sammen. Vi er vidende om at de arbejder med planen i nogle råskitser.

Den kommer naturligvis ud til alle til høring, hvor alle kan give sine kommentarer til planen. (Offentligfasen).

Den nye lokalplan kommer til at ligne eks forhold, dem kan vi jo ikke ændre, men jeg tror at vi har gode muligheder for at få indflydelse på planen på nogle ting. Jeg kan nævne grundenes indretning og beplantninger, husenes størrelser, farvevalg på husene, skiltning på grundene, solfangere på husene, antenne- og parabolanlæg på husene, brændestabler, og hvad må vi henstille på grundene.

Endvidere må vi nok tage stilling til om hybenroser er et ukrudt eller en prydplante. I medierne sidste på efteråret var der en gevaldig opmærksomhed på netop denne plante, om den skulle forbydes eller om den kunne accepteres i vores natur, vi synes vi kan styre den i vores område men jeg vil godt høre om jeres oplevelse af denne plante, skal vi beholde den eller skal vi fjerne den, den står jo langs vore veje i dag.

Der har desværre været hærværk på vores postkasser både nytårsaften og nu igen for nogle uger siden, vi har anmeldt forholdet til politiet. Bestyrelsen er har besluttet at grundejerforeningen reparerer postkasserne, men vi vil gerne undvære disse hærværk mod vores postkasser.

Vi har for ganske få dage siden fået en henvendelse fra vores el leverandør BOE, om at de nu tilbyder at etablere fiberbredbånd i vores område.

Det betyder Superhurtig internet, fastnettelefonforbindelse, TV pakker og mm.

Det koster 2999,00 kr at tilslutte sig.

BOE er ved at grave kabler ned i Saltum by, så det kommer.

Vi vil godt høre om det er noget vi kan have interesse i, BOE tilbydet at komme og fortælle om det, vi kan evt lave et orienteringsmøde hvis interesse. Hvordan tidsplanen er det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men det vil formentlig afhænge at interesse fra vores side om at vi tilslutter os aftalen.

Jeg kan ikke undgå at komme ind på vandproblemer på del af grundene, vi har fået del henvendelser ang vand på grundene i den megen regnfulde periode i denne vinter.

I oktober måned faldt der 135 mm regn det er 60 mm mere end gennemsnittet, vi skal helt tilbage til 1967 før noget lignende er målt, dvs at vi har fået ekstraordinært megen nedbør.

Der har gentagne gange været opstuening af vand i grøftesystemet langs vores område især er der opstuening ved rørlagt grøft der udgår fra vores område og mod syd til Albæksystemet.

Bestyrelsen vil foreslå at gendanne grøften for at forbedre forholdene for hurtigt afledning af det opståede vand, men det vil næppe dræne vores grunde.

Vi har drøftet gendannelsen af grøften med Jammerbugt kommune, og det ser ud til at det nok vil være os der kommer til at betale for gendannelsen af grøften.

Som foreslået i dagsordenen vil bestyrelsen fremsætte forslag om at vi nedlægger flisordningen og i stedet bruger pengene til forbedring af vandproblemer i området ved at gendanne grøft fra Sydvestpassagen til det åbne grøftesystem ca 220 m.

Skønnet udgifter er 30-40.000 kr Vi vil stemme om forslaget under punktet forslag fra bestyrelsen punkt 4.

Flisordningen vil blive arrangeret i år som tidl år, dvs at vi fjerner udlagte grene i vejsiden vi påbegynder fjernelsen i ugen efter Kr Himmelfart, og så må der ikke lægges grene ud efter denne uge af hensyn til vejvedligeholdelsen.

Til slut vil jeg gerne udtrykke stor tilfredshed med det store fremmøde til generalforsamlingen.

Der er ros til grundejerne for at i vedligeholder jeres huse og grunde flot, det er med til at højne vores område, og bidrager til at vores område er attraktiv at blive grundejer i, vi kan se ved salg at vi får vores værdistigninger som i de øvrige sommerhusområde som vi sammenligner os med, og det gør jo ikke noget.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for meget godt stykke arbejde i det forløbne år, jeg synes at bestyrelsesmedlemmerne har vist stor iver for at lave et godt stykke arbejde til gavn for os alle.

Bent Jensen.