Saltum Strandpark

2018

Bestyrelsesmøde 22/9-18

Grundejerforening Saltum Strandpark

Bestyrelsesmøde d.22.09.2018 kl. 9.00

Sted: Jacob Lund – Fladen Grund 11

Referat

Deltagere:

Flemming P, Jacob Lund, Peer Vestenbæk, Kjeld Steenfat, Poul Fisker, Flemming G.

Afbud fra Klaus Jensen – Peer Vestenbæk deltog ikke

1. Økonomi

Jacob oplyste at der ingen restance var, og at drift kontoen lød på kr. 63.045,10 og foreningskontoen lød på kr. 199.879,50 – så alt i alt ser det fint ud.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Flemming G. fremsender fakturaer til entreprenøren vedr. udbedring af veje, efter opgravning af vejene til fibernet.

3. Grøfter, Grenplads

Poul Fisker kontakter Jens Albertsen for oprensning af grøfter. Men inden tager han en snak med Peer Vestenbæk, om han har lavet aftaler om oprensning af grøfterne.

Grenpladsen bibeholdes hvor den er.

4. Arbejdsdag

Afholdes først til foråret 2019.

5. Fældning af træer i fællesareal

Fældning af træer i fællesarealet foretages af Kjeld Steenfat og Jacob Lund inden grøften forlænges. Endvidere kontaktes et firma for udtynding/fældning i fællesarealet og grenene flises derefter og lægges i depot til arbejdsdagen.

Der etableres ikke grøft i fællesarealet. Bestyrelsens holdning er, at det er en dårlig ide, da det vil gå ud over arealet, hvis det skal rydes, for at grave. Så bestyrelsener enig om, at den ikke arbejder videre med den sag.

6. Hørings svar fra Jammerbugt kommune (se bilag) 

Høringssvar fra Jammerbugt Kommune blev diskutere. Vi var enige om, at vi ikke kunne gøre mere, end vi foreløbig har gjort.

7. Evt.

Herunder diskuterede vi om, hvordan bestyrelsens ansvar var overfor brand i fællesarealerne er, og om bestyrelsen kan pålægges erstatnings ansvar ved brand.

Jacob Lund oplyste, at grundejerforeningen ifølge forsikringen er dækket ind for ansvar i fællesarealerne. Han undersøger om ansvaret også gælder brand.

Grundejeren på Sydvestpassagen, som har etableret grenhegn ud mod vejen, kontaktes af Flemming G. om, at dette ikke er lovligt ifølge Kommunens brandregulativ.

Næste møde d. 23.02.2019 kl. 9.00 hos Kjeld Steenfat Brune Banke 9.

Venlig Hilsen

Flemming G.

Bestyrelsesmøde 24/2-2018 - konstitueringsmøde

Grundejerforening Saltum Strandpark

Bestyrelsesmøde d. 14.6.2018

Sted: Havmandens vej 24, ved Poul Fisker

Referat:

Deltagere:

Flemming P, Jacob Lund, Peer Vestenbæk, Poul Fisker, Flemming G.

(Jacob Lund deltager ikke)

Dagsorden

Konstituering

Bestyrelsen har konstituereret sig som følgende:

Flemming Pedersen: Formand

Kasserer: Jacob Lund

Sekretær: Flemming Gregersen

Per Vestenbæk: Opsyn med vejene

Poul Fisker: Opsyn med vejene

Brev fra kommunen vedr. husbyggeri på Saltum camping.

Bestyrelsen har modtaget brev fra kommunen angående sommerhusbyggeri på Saltum Strand Camping.

Vi blev enige om at fremsende indsigelse på højde af bygningen for svømmehal, aktivitetshus og forpagter bolig.

Endvidere gør vi indsigelse mod mast for mobil telefoni, som vil få en højde af 40m.

Vi kan ikke af oversigts planen se, hvor placeringen af bygningerne og masten bliver placeret.

Opfølgning af generalforsamlingen.

Angående aktivitets plads, som etableres i eftersommeren, hvis forsøget med græsslåning af nuværende areal ikke virker.

Der indkøbes 1 stk. bord og bænkesæt.

Udtynding af træerne i fællesarealet udføres af entreprenør i efteråret. Bestyrelsen afmærker hvilke træer der skal fældes.

Eksisterende grøft på fællesarealet forlænges, og grundejerne der vil tilslutte drænledning til grøften, er for egen regning.

Venlig Hilsen

Flemming G.

sekretær

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Saltum Strandpark, afholdt den 19. maj 2018 kl. 10.00 i Cafeen – Jambo Feriepark.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmer

Fastlæggelse af kontingent

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Flemming P. og Peer Vestenbæk er på valg)

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Klaus Jensen og Kjeld Steenfat er på valg)

Valg af revisor (bilagskontrollant). (Jens Otto, Lille Fiske er på valg)

Valg af suppleant for revisor. (Bilagskontrollant) (Conny Nielsen, Jydske Rev 2. er på valg)

Evt.

1.

Valg af dirigent:

Jens Otto blev valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik kort dagsordenen.

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og rundstykker. Resten er for egen regning

2.

Bestyrelsens beretning ved Flemming Pedersen

Beretningen vedlægges (se nederst)

Beretningen blev godkendt.

3.

Regnskab.

Jacob Lund fremlagde regnskabet for 2017.

Der har været overskud på kr. 25.005,67. Indtægter på kr. 79.871,07 og udgifter på kr. 54.811,40.

Formuen er på kr. 241.037,98.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen angående aktivitetsplads.

Poul Nørregård Øst banke, samt Carsten Gaaej Doggerbanke, havde spørgsmål angående aktivitetspladsen, om der var naboer der havde indsigelser om denne.

Arne Kringel, Lille Fiskebanke, oplyste at aktivitetspladsen har været drøftet de sidste 30 år.

Karen Sørensen, Fynske Rev går ind for at den skal oprettes. Samme syn fremkom Ulla Nørregård, Øst banke med.

Jacob fra Doggerbanke 14 spurgte om, hvem der skulle flytte bænkene og, at der skal laves skriftlige regler. Claus Mærkedahl, Fladen Grund, ville gerne vide, om der skal være legeredskaber på arealet (det skal der ikke). Derefter gik forslaget til afstemning, og blev vedtaget.

5.

Forslag fra medlemmerne.

Ingen.

6.

Kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 600,00.

Kasten Gaaej mente ikke at foreningen skal være en spare forening, så der var grundlag for en nedsættelse af kontingentet. Efter en del diskussion frem og tilbage, blev det vedtaget at kontingentet blev uændret.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Flemming P. og Peer Vestenbæk blev genvalgt for 2 år.

8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Klaus Jensen og Kjeld Steenfat blev genvalgt.

9.

Valg af revisor (bilagskontrollant). Jens Otto, Lille Fiske blev genvalgt.

10.

Valg af suppleant for revisor. (Bilagskontrollant) Conny Nielsen, Jydske Rev 2. blev genvalgt.

11.

Evt.

Store Fiskebanke 4, spurgte om dræn fra øst siden af Solvejen fungerede? Bestyrelsen undersøger.

Brune Banke 5, spurgte om man må tilslutte drænledning til grøften på fællesarealet? Det må man gerne, men for egen regning.

Ole Torp, Stenrev spurgte om udtynding af træer på fællesarealet (han har fremsendt skitse).

Flemming P. oplyste at bestyrelsen har set på forslaget, og vil tage stilling til, om det er noget der skal tages med på næste arbejdsdag.

Doggerbanke 14, oplyste, at store træer har en funktion, idet de optager op til 400 L vand i døgnet.

Ang. Udtynding af træer på fællesarealet, rettes henvendelse til bestyrelsen.

Formanden takkede for god ro og orden, og formanden lod der på fadøl udskænke.

Flemming Gregersen

Sekretær

www.saltumstrandpark.dk

BERETNING 2018:

                                                Årsberetning 2017/18.

Bestyrelsen som den ser ud i dag:

Formand                            Flemming Pedersen

Kasser og Webmaster       Jacob Lund

Sekretær                            Flemming Gregersen

Veje og område                 Per Vestenbæk

Veje og område                 Poul Fisker

Sup. 1.                                Klaus Jensen

Sup. 2.                                Kjeld Stenfat

Revisor/bilags kontrolant  Jens Otto

Sup. for denne post            Conny Nielsen

Bestyrelsen har besluttet at honorer, Jacob som kasser og webmaster

med  1400.00 kr. om året til div. udgifter.

Foreningen er også blevet registreret i CVR register.

da loven kræver det.

Vi har også tegnet en netbank forsikring, det koster os årligt 500.00 kr.

Vores Facebook gruppe  ” Saltum Strand Park” er oppe at køre,

og vi opfordre jer til at sende en anmodning om optagelse. Så i kan bliver godkendt af webmasteren. Til at være med i denne lukket gruppe.

Vores buskryder og metal detekter er hos Per Vestenbæk,

Så i må kontakt ham, hvis i ønsker at låne en af tingende.

Nyt fra sammenslutningen af sommerhusforeninger i Jammerbugt

Kommune.

Affalds tømninger stiger med 100.00 kr. årligt, men til gengæld for vi tømt nogle flere gange i Marts og Okt. Mdr.

Nordjyllands beredskab holdt på det årlige møde med kommunen  et indlæg omkring brand

bekæmpelse i sommerhus områder.  Bland andet er det en rigtig

dårlig ide at opmagasinere kvas og grene på vores grunde som læbælte, da disse virker som koridor for løbeild fra en ejendom til en anden ejendom. Så det vil vi fraråde jer at gøre. Så derfor brug vores gren ordning i foråret. Så vi ingen ulykker for.

Et distinations projekt mellem Blokhus og Løkken arbejder med planer om en Sandorm” a la Skagen” som skal køre mellem Blokhus og Løkken i ugerne 29. 30 og 31.

Vores veje er ved at ligne lidt igen efter vores udfordring. Med nedgravning af internet, meget regn i efteråret og frost i vinter.

Men hvis der er nogle veje der stadig halter efter, må i sige til.

Til dem der har fået internet. Husk man kan sætte det i dvale, hvis i ikke bruger det i nogle mdr. man skal blot ringe og oplyse det en mdr. før, og så koster det, derefter 49.00 kr. om mdr. for at have det i dvale.

Vedligeholdelsen af vores grøfter ser ud til at virke, det løber meget fint, specielt den nye grøft bag om Saltum strand camping,

er der godt gang i.

Uld festivalen har iflg. vores oplysninger ikke givet anledning til problemer af nogen art i vores område. Så det ser ud til de har styr på denne rigtig gode weekend, som mange af os sikkert besøger.

Hvis nogen har en anden opfattelse må i sige til, så vil vi tage kontakt til dem der står for uldfestivalen.

På sidste lørdags arbejdsdag, d.12 Maj, fik vi kørt flis på nogle af stierne, og rydet op i træer og grene i fællesarealet. Et par friske børn samlede affald op i området, og nogle satte hundeskilte op div. steder i området så ingen kan være i tvivl om hunde i snor og høm høm i poser. Fra bestyrelsen siger vi stor tak til alle dem der deltog denne dag.

Der er solgt en del huse det sidste årstid i vores område, til de nye ejere byder vi jer velkommen til Saltum Strand Park, håber i befinder jer godt, og husk at besøge vores hjemmeside saltumstrandpark.

Der er en masse info om området.

Nye tiltag:

Vi regner med at forlænge den grøft,

der på nuværende stopper ved den store elbox, vi graver næsten ned til det tværgående friareal, det vil koste ca. 10.000,00 kr. incl. ca.10 meter som der skal rørlægges.

Etablering af aktivitetsplads på friareal ved Havmandensvej, kan laves for 4000.00 kr. plus græsslåning nogle gang om året.

Men vi vil gerne høre om det er noget vi skal sætte i gang.

Kommer senere som et punkt under indkommende forslag fra bestyrelsen.

Til sidst vil jeg gerne sige stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og jeg syntes vi har styr på foreningen, og det håber jeg også i husejere syntes. Og vi vil også fra bestyrelsen sige jer tak fordi i holder jeres grunde og huse i ordentlig stand, så vi alle kan være glade for området som helhed.

                                    Bestyrelsen 2018.

Side

1

/

4

Side 1 af 4

Årsberetning 2017/18.

Bestyrelsen som den ser ud i dag:

Formand Flemming Pedersen

Kasser og Webmaster Jacob Lund

Sekretær Flemming Gregersen

Veje og område Per Vestenbæk

Veje og område Poul Fisker

Sup. 1. Klaus Jensen

Sup. 2. Kjeld Stenfat

Revisor/bilags kontrolant Jens Otto

Sup. for denne post Conny Nielsen

Bestyrelsen har besluttet at honorer, Jacob som kasser og

webmaster

med 1400.00 kr. om året til div. udgifter.

Foreningen er også blevet registreret i CVR register.

da loven kræver det.

Vi har også tegnet en netbank forsikring, det koster os årligt

500.00 kr.

Vores Facebook gruppe ” Saltum Strand Park” er oppe at køre,

Side 2 af 4

og vi opfordre jer til at sende en anmodning om optagelse. Så i

kan bliver godkendt af webmasteren. Til at være med i denne

lukket gruppe.

Vores buskryder og metal detekter er hos Per Vestenbæk,

Så i må kontakt ham, hvis i ønsker at låne en af tingende.

Nyt fra sammenslutningen af sommerhusforeninger i Jammerbugt

Kommune.

Affalds tømninger stiger med 100.00 kr. årligt, men til gengæld

for vi tømt nogle flere gange i Marts og Okt. Mdr.

Nordjyllands beredskab holdt på det årlige møde med kommunen

et indlæg omkring brand

bekæmpelse i sommerhus områder. Bland andet er det en rigtig

dårlig ide at opmagasinere kvas og grene på vores grunde som

læbælte, da disse virker som koridor for løbeild fra en ejendom til

en anden ejendom. Så det vil vi fraråde jer at gøre. Så derfor brug

vores gren ordning i foråret. Så vi ingen ulykker for.

Et distinations projekt mellem Blokhus og Løkken arbejder med

planer om en Sandorm” a la Skagen” som skal køre mellem

Blokhus og Løkken i ugerne 29. 30 og 31.

Vores veje er ved at ligne lidt igen efter vores udfordring. Med

nedgravning af internet, meget regn i efteråret og frost i vinter.

Men hvis der er nogle veje der stadig halter efter, må i sige til.

Til dem der har fået internet. Husk man kan sætte det i dvale, hvis

i ikke bruger det i nogle mdr. man skal blot ringe og oplyse det en

Side 3 af 4

mdr. før, og så koster det, derefter 49.00 kr. om mdr. for at have

det i dvale.

Vedligeholdelsen af vores grøfter ser ud til at virke, det løber

meget fint, specielt den nye grøft bag om Saltum strand camping,

er der godt gang i.

Uld festivalen har iflg. vores oplysninger ikke givet anledning til

problemer af nogen art i vores område. Så det ser ud til de har styr

på denne rigtig gode weekend, som mange af os sikkert besøger.

Hvis nogen har en anden opfattelse må i sige til, så vil vi tage

kontakt til dem der står for uldfestivalen.

På sidste lørdags arbejdsdag, d.12 Maj, fik vi kørt flis på nogle af

stierne, og rydet op i træer og grene i fællesarealet. Et par friske

børn samlede affald op i området, og nogle satte hundeskilte op

div. steder i området så ingen kan være i tvivl om hunde i snor og

høm høm i poser. Fra bestyrelsen siger vi stor tak til alle dem der

deltog denne dag.

Der er solgt en del huse det sidste årstid i vores område, til de nye

ejere byder vi jer velkommen til Saltum Strand Park, håber i

befinder jer godt, og husk at besøge vores hjemmeside

saltumstrandpark.

Der er en masse info om området.

Nye tiltag:

Vi regner med at forlænge den grøft,

der på nuværende stopper ved den store elbox, vi graver næsten

ned til det tværgående friareal, det vil koste ca. 10.000,00 kr. incl.

ca.10 meter som der skal rørlægges.

Side 4 af 4

Etablering af aktivitetsplads på friareal ved Havmandensvej, kan

laves for 4000.00 kr. plus græsslåning nogle gang om året.

Men vi vil gerne høre om det er noget vi skal sætte i gang.

Kommer senere som et punkt under indkommende forslag fra

bestyrelsen.

Til sidst vil jeg gerne sige stor tak til bestyrelsen for godt

samarbejde, og jeg syntes vi har styr på foreningen, og det håber

jeg også i husejere syntes. Og vi vil også fra bestyrelsen sige jer

tak fordi i holder jeres grunde og huse i ordentlig stand, så vi alle

kan være glade for området som helhed.

Bestyrelsen 2018.

årsberetning 2017- 18.doc

årsberetning 2017- 18.doc

Åbn med Google Docs

Åbn med

Detaljer

Generel info

Type

Word

Størrelse

27 KB

Vælg

Referat af bestyrelsesmøde d. 10.2.2018

Grundejerforening Saltum Strandpark
Bestyrelsesmøde d.10.02.2018 kl. 10.00
Sted: Flemming P – Havmandens vej 28

Referat
Deltagere:
Flemming P, Jacob Lund, Peer Vestenbæk, Kjeld Steenfat, Klaus Jensen, Poul Fisker,
Flemming G.

1. Økonomi:
Jacob gav en oversigt over økonomien, som viser et overskud på kr. 25.005,67.
Årsagen skyldes primært færre udgifter til vedligeholdelse af veje og grøfter set ift.
2016
Der er ingen restanter for 2017
Jacob har lavet et budget for næste år, som også viser et forventet overskud.
Grundejerforeningen har pr. 31.12.2017 kr. 241.037,98 stående på kontoen i
Sparekassen Vendsyssel.
Der er tegnet en Netbank forsikring (præmie kr. 500,00) i december mdr.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde:
Der indhentes pris på anlæg af aktivitetsbane med mål på 30x20m.
Banen placeres på det vestlige fællesareal.
3. Honorering for bestyrelsesarbejde:
Der var enighed om at webmaster/kasserer honoreres med kr. 1.400,00 til dækning
af omkostninger/arbejde.
4. CVR registrering:
Jacob har fået opringning fra banken om, at det vil lette bankens arbejde, hvis
foreningen har et CVR nr. hvilket blev vedtaget at vi gør
5. Stofa/Veje m.m.:
Nedgravning af fibernet er nu færdig, og vores veje bære præg af maskinkørselen i
forbindelse med nedgravningen, hvorfor vi har kontaktet entreprenøren om dette.
Han har accepteret at deltage i udgiften på genopretningen af vejene, som vi
påbegynder ligeså snart forholdene tillader det.

6. Vand på grunde og veje:
Der er mange grunde, hvor der står meget vand. Dette skyldes den megen nedbør.
Efter en del drøftelse, angående vand problemerne, var der enighed om, at få et
møde med vores entreprenør Jens Albertsen om, hvad der kan gøres her og nu.
Efter bestyrelsesmødet har Kjeld og Klaus mødtes med Jens Albertsen, som
fremkom med flere positive forslag, som han nu skal prissætte, så vi eventuelt kan
igangsætte hans forslag.
7. Grenplads:
Grenpladsen er nu etableret, men der er meget blødt og vand på pladsen, hvorfor
der skal laves en anden løsning af pladsen.
Jens Albertsen har dette med i sit forslag/pris.
8. Arbejdsdag og Hybencontainer efterår:
Arbejdsdag bliver den 12.05.18 kl. 10.00 – mødested postkasserne Fladen
grund
Og hybencontainer opstilles til efteråret 02.10.18. Flemming P. kontakter Troels fra
T.K. angående flisning af grene.

9. Placering af buskrydder:
Buskrydder og metaldetektor er hos Peer Vestenvæk, Havmandens vej 26.
Grundejerforeningen indkøber benzin, således det er den rigtige benzin, som bliver
påfyldt.
10. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen afholdes den 19.05.18 på Jambo Feriepark.
Flemming G. kontakter Carsten Egelund.

11. Sammenkomst for bestyrelse:
Eventuelt d. 30.06.18. aftales nærmere om sted for afholdelse.
12. Oprensning af grøft mod Saltum Strand Camping:
Poul Fisker tager møde med Michael fra campingpladsen, da vi skal have adgang
fra campingpladsen for at udføre arbejdet.
13. Evt.:
Der indkøbes og opsættes skilte vedr. hundeluftning ved alle veje
(hundeefterladenskaber skal fjernes)
Næste møde var aftalt til den 21.04.18 kl. 10.00. Fladen Grund 11. Men da Jacob
og jeg ikke kan den dag, foreslår jeg i stedet den 14.04.18.

Venlig Hilsen Flemming G.