Saltum Strandpark

2014

Bestyrelsesreferat 5

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2014 hos Peer. Karsten Gaaej fraværende.

1 Økonomi:

Karsten havde sendt et næsten færdigt årsregnskab. Resultatet bliver et overskud i størrelsesordenen 7500 – 8000 kr. og der synes ikke p.t. at være grundlag for yderligere kontingentnedsættelser.

2 Dato for oplægning af grene til flisning:

Grene til flisning kan lægges op fra den 1.februar til og med den 3. maj 2015.

Det er vigtigt at grenene vender ens og med den tykke ende ud. De skal lægges 3 m. fra vejen, hvilket bliver afmærket.

3 Forsikring for bestyrelse og arbejdsdage:

Gennem Fritidshusejernes Landsforening er det muligt at tegne forsikringer på kollektiv basis hos Codan. Det drejer sig om Lovpligtig arbejdsskade, Erhvervsansvar, Bestyrelsesansvar m. fl.

Tegning af en eller flere af forsikringerne kræver medlemskab af foreningen.

Poul kontakter foreningen for nærmere oplysninger.

4 Beplantning:

Peer oplyste at Carl Lindrup ikke var tilfreds med tykkelsen på laget af flis omkring planterne. Nogle steder er der begyndt at vokse grønt op gennem flisen, som skulle være mindst 10 cm. tyk.

For at afhjælpe dette, sprøjtes der når temperaturen er rigtig og det i øvrigt er lønsomt. Der lægges mere flis på til forårets arbejdsdag.

Endvidere genplantes løbende.

5 Procedure for årsberetning for 2014:

Punkter til beretningen sendes til Flemming i god tid. Flemming rundsender udkast til beretning senest en uge før generalforsamling.

6 Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmøder o.l.:

Punktet blev udsat til vi er fuldtallige.

7 Snerydning:

Enighed om at vi ikke rydder sne. I en nødsituation kan der dog gøres en undtagelse.

8: Kommende møder:

Mødet med ægtefæller bliver (hvis alle kan) den 14. februar 2015 kl. 1800 hos Flemming.

Der bliver behov for yderligere et møde før generalforsamlingen.

Poul Nørgaard

sekretær

Bestyrelsesreferat 4

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. september 2014 hos Michael. Flemming Gregersen fraværende.

 

1 Økonomi:

Karsten gennemgik. Beholdning er 91,473,11 kr. samt 200.000 kr. på fastrentekonto. Kommende udgifter af betydning bliver grøfter, veje og beplantningen.

 

2 Datoer/aktivitetsplan:

Følgende datoer lagt fast og bekendtgøres på hjemmesiden:

 

2014:

10. juli – 25. oktober. Medlemmerne kan gratis hente flis fra flisbunken ved Havmandens vej.

1. oktober – 25. oktober. Container – KUN TIL HYBEN – er opstillet ved Havmandens vej.

25. oktober kl. 1000: Fælles arbejdsdag.  Mødested ved postkasserne på Fladen Grund.

 

2015:

Lørdag d. 9. maj kl. 1000. Generalforsamling i Cafeen på Jambo.

Lørdag d. 16. maj. Fælles arbejdsdag.  Mødested ved postkasserne på Fladen Grund.

 

 

3 Beplantningen langs Havmandens vej:

Peer oplyste af Carl Lindrup kort efter d. 12. september kommer på besigtigelse. På grundlag af hans råd afgøres rækkefølge af sprøjtning/lugning og afdækning med flis. Afgørelsen får direkte betydning for opgaverne på arbejdsdagen.

 

 

4 Fordeling af flis:

Den flis vi har, er næppe nok og skal primært gå til beplantningen på Havmandens vej og postkasserne på Solvejen. Der kan blive tale om at købe ekstra.

Stierne må vente til foråret, når der er fliset igen.

 

 

5 Grøfterne:

Et hurtigt initiativ fra Flemmings side har gjort, at der nu er fældet og klippet i og langs grøfterne ved Solvejen, Sydvestpassagen og den nye grøft. Da de rigtige folk med den rigtige maskine kom til, gik det stærkt.

 

 

6 Evt:

Der er defekte postkasser, som skal skiftes.

Michael kigger på vejene og drysser lidt i.

Der ligger en opgave i at få næste års grenoplæg til at ligge længere væk fra vejen.

Tak til Vita som havde bagt en dejlig kage.

 

Poul Nørgaard

sekretær

 

 

Bestyrelsesreferat 3

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANPARK

Referat af kort konstituerende bestyrelsesmøde d. 24/5 2014 afholdt i tilslutning til generalforsamlingen.

1

Bestyrelses konstituerede sig således:

Flemming fortsætter som formand, Karsten som kasserer og Poul som sekretær.

Arbejdsfordelingsplanen vedtaget for 2013 forbliver gældende i 2014.

Poul Nørgaard

sekretær

Referat af generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Saltum Strandpark, afholdt den 24. maj 2014 kl. 1000 i Caféen - Jambo Vesterhav:

Dagsorden

Valg af dirigent

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmer

Fastlæggelse af kontingent

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Flemming og Peer er på valg)

Valg af suppleant til bestyrelsen (Flemming Gregersen er på valg)

Valg af bilagskontrollant

Evt.

1.

Valg af dirigent:

Flemming Gregersen blev valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik kort dagsordenen

2.

Bestyrelsens beretning ved Flemming Pedersen

Beretningen vedlægges.

Svend Aage Jensen, Havmandens vej 34, fandt at beplantningen langs Havmandens vej var for dårligt lavet. Der er ikke stubfræset godt nok og beplantningen er for dårligt lavet.

Flere var enige heri.

Formanden oplyste, at bestyrelsen arbejdede på sagen. Der er sprøjtet mod græs og der bliver gødet. De nye planter fra sidste år skal først til at skyde nu. Det er dog tydeligt, at syren ikke trives og at vinden er hård ved de planter, der ikke har læ. Karsten er ved at indhente tilbud på delvis genplantning og løbende vedligeholdelse.

Karsten, Jærens Rev Sydvest, spurgte om forpligtelser med hensyn til beskæring af hyben.

Flemming oplyste at man selvfølgelig holder hyben nede på egen grund. Hvis den har bredt sig ud på vejen er det mere end velset, at man også klipper der.

Bjarne, Vikingebanke 11, syntes at grenene til flisning lå for lang tid og så grimme ud. Perioden måtte kunne forkortes.

Efter flere indlæg herom, tilkendegav bestyrelsen, at perioden måtte have en vis længde af hensyn til dem som ikke kom så tit. Den ville overveje perioden nærmere ud fra helligdages placering næste år. Ligeledes skabe plads så grenene kan lægges længere inde på fællesarealet.

Beretningen blev herefter godkendt.

3.

Karsten Gaaej fremlagde regnskabet for 2013.

Kontingentnedsættelsen er nu trådt i kraft. Der har dog stadig været et overskud på 40.458,68 kr.

Formuen er således 239.043,19 kr. hvoraf 151.841,10 kr. står på fastrentekonto.

Posten beplantning på 8.031,25 dækker også sprøjtning og gødning.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen:

Ingen.

5.

Forslag fra medlemmerne:

Ingen.

6.

Kontingent.

Bestyrelsen foreslog nedsættelse af kontingentet fra 700 kr. til 600 kr.

Forslaget blev vedtaget.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Pedersen og Peer Vestenbæk blev genvalgt for 2 år.

8.

Valg af suppleant:

Flemming Gregersen blev genvalgt for 1 år.

9.

Valg af bilagskontrollant:

John Chr. Larsen blev genvalgt for 1 år.

10.

Evt.

På arbejdsdagen lørdag d. 31. kl. 1000 bliver hovedopgaven at rydde i fællesarealet mellem Saltum Strandvej og Sydvestpassagen. Motorsave, grensave, ørnenæb og lignende må meget gerne medbringes

Det er fortsat ikke muligt at få fibernet på Havmandens vej og sideveje hertil. Poul Har talt med Bredbånd Nord i går og der er ikke aktuelle planer om at lægge kabler ind. Kravet om 28 tilmeldinger står ved magt.

Flemming takkede for fremmødet (ca.55) og for god ro og orden.

Poul Nørgaard

sekretær

.

Formandens beretning 2014

 Årsberetning 2013

Efter en veloverstået generalforsamling i nye rammer her på Jambo Feriepark,

konstituerede bestyrelsen sig med Flemming som formand, Karsten som kasserer, Poul

som sekretær og hjemmeside ansvarlig, Per og Michael som vej ansvarlig mm.

 Den efterfølgende lørdag afholdt vi arbejdsdag, hvor der blev ryddet op langs Sydvestpassagen

og omkring postkasserne ved Havmandensvej blev der fjernet nogle store grantræer.  Peer  sørgede

for grill pølser og drikkevarer, kaffe og kage. Det var en rigtig god dag med arbejde og hygge,

som vi ser frem til på næste lørdag, hvor vi mødes kl. 10 ved spise pladsen. Vi håber på stort

fremmøde.

Som noget nyt har vi hyret Michael H. til at slå græskanterne langs Sydvestpassagen og

Havmandensvej, Michael og Flemming tog en tur rundt langs stikvejene og slog hyben

og græs, der hvor grundejerne ikke lige kører en tur med plæneklipperen, så hermed en opfordring

til, at I gerne må slå kanterne langs vejene.

 Som noget nyt bestilte vi containere til hyben i efteråret, så i kunne komme af med jeres hyben.  Om det er en god eller dårlig ide, og om tidspunktet er rigtigt, vil vi gerne hører jeres mening om.

Som vi alle kan se er grenordningen en rigtig god ide, som vi gentager i 2015. husk at i år stopper det,  søndag d. 1. Juni , og grenene bliver fliset i ugen efter, så kan i hente flis umiddelbart derefter.

 Beplantningen langs Havmandensvej er blevet genplantet nogle steder, og der er sprøjter for græs i feb. mdr. Det ser ud til at græsset er gået ud som planlagt, men planterne er lidt lang tid om at  få rodfæste, men i løbet af Juli og August skulle det gerne vise sig om der kommer gang i det plantede, da det er der det skyder, har jeg fået oplyst af plantøren, som vil komme og gøde i løbet af sommeren, uden beregning.

Alting er lidt langsom med at komme i gang med at gro så tæt på kysten, da der til tider er meget salt i luften, så tæt ved Vesterhavet.

 Som i nok har bemærket så trækkes medlemskontingentet nu af Jammerbugt Forsyning, grundet at Nyfors opsagde vores aftale med dem, det gjorde de i øvrigt med alle andre foreninger som brugte dem som opkræver.

 Til sidst vil vi rose jer for at holde grundene ryddelig og pæne så vi kan være stolte af vores område til stor glæde for os selv og gæsterne som besøger området, og ikke mindst så hus priserne kan forblive oppe.

En stor tak skal lyde til bestyrelsen for den store indsats i årets løb, det siger jeg jer tusind tak for på foreningens vegne.

Til allersidst lidt info. Det er i år 40 år siden at udstykningen gik i gang, og i 1981 var der solgt så mange grunde, så Saltum Strandpark grundejerforening blev stiftet, så ingen forenings jubilæum i år, men vi gir en øl eller vand pga. 40 året for udstykningen.

Flemming Pedersen d. 24.05.2014    

Bestyrelserreferat 2

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. maj 2014 hos Karsten. Alle mødt:

1

Generalforsamling d. 24. maj kl. 1000:

Karsten har bekræftelse på arrangementet. Bestyrelsen mødes kl. 0915. Fortsat enighed om at foreslå kontingentnedsættelse på 100 kr. - ned til 600 kr.

2

Forslag fra Jens Otto, Lille Fiskerbanke 7, om fliser eller asfalt ved containerne og postkasserne på Solvejen:

Ikke umiddelbart tilslutning til fliser eller asfalt. En løsning med stabilgrus og/eller flis drøftet.  Videre beslutning tages først efter en besigtigelse – nedenfor aftalt til 19. maj.

3

Arbejdsdag den 31. maj kl. 1000:

Opgaver og holdinddeling drøftet. På tale er oprydning i fællesarealet, beskæring i fællesareal/sti fra Saltum Strandvej til Sydvestpassagen. I stedet for af flise inde i fællesarealet, overvejes at trække grene ud til den store flisbunke.

Besigtigelse med henblik på afgørelse heraf samt forslaget under 2 aftales til den 19. maj kl. 19. Mødested ved containerne på Solvejen.

Fortsat den 19. maj:

Peer fraværende:

Området ved postkasser og containere på Solvejen blev besigtiget.

Der bliver lagt flis på, idet grus vil spredes over vejen.

Vandring i området:

Der er kraftig begroning af hyben langs nogle af parcellerne ud til og ned i grøften langs Solvejen.  En teknisk løsning på klipning overvejes.

Træer på vendepladserne på Jydske Rev og Brune Banke blev afmærket til fældning.

Den nye beplantning langs Havnandens Vej er på flere strækninger ikke i god stand. Der mangler lugning og en del planer – navnlig syren – er gået ud. Der er en sammenhæng med vindtryk, men det er ikke hele forklaringen. Enighed om at finde en ny entreprenør til løbende vedligeholdelse.

Der skal lægges mere flis ved postkasserne på Havmandens Vej.

Opgaven på arbejdsdagen bliver at rydde op og beskære på stien fra Saltum Strandvej til Sydvestpassagen.  Opfordring til at medbringe motorsav, sav, ørnenæb og beskæresakse.

På fællesarealet har Karsten fældet mange væltede træer. Der er dog stadig mange flere tilbage. Der var enighed om, at arbejdet er for stort til enkeltpersoner og arbejdsdage og at det derfor overlades til et firma at fælde de resterende samt dem på vendepladserne. Flisen kan gå i bytte, idet flis af træerne kan koste noget.

Poul Nørgaard

sekretær

Poul Nørgaard

sekretær

Bestyrelsesreferat 1

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 12/2 2014 hos Flemming. Alle mødt:

1.

Det reviderede regnskab for 2013 blev gennemgået.  Der er overskud på 40.458 kr. og en kassebeholdning på 239.432 kr., hvoraf 150.000 kr. står på fastrentekonto.

Enighed om at foreslå kontingentnedsættelse på 100 kr. - ned til 600 kr.

2. 

Generalforsamlingen d. 24. maj kl. 1000 blev drøftet. Karsten får bekræftet bestillingen hos Jambo.

Flemming og Peer er på valg og genopstiller. Det samme gør Flemming Gregersen som suppleant. Han er ligeledes villig til igen at være dirigent.

 3.

Hjemmesiden er billig i drift – 740 kr. for den og domænenavnet. Der er ikke pladsproblemer.

4. 

Vejene ser generelt pæne ud for årstiden – dog med nogle huller på Havmandens vej. Enighed om at disse fyldes op nu og at der senere køres grus/asfalt på og høvles.

Den 20. januar var det akut og ekstraordinært nødvendigt at få ryddet Solvejen for sne, idet den var spærret på grund af kraftig fygning. Ved samme lejlighed blev øvrige veje ryddet. Vi bestilte og betalte. Solvejen er ikke vores ansvar alene, så det bør tages op med de øvrige interessenter, hvorledes lignende situationer skal håndteres og udgift fordeles.

5.

Der er modtaget forslag om at lokalplanen lægges på hjemmesiden i lighed med deklarationen. Poul ser på det.

Der er endvidere modtaget et tip om mulig snerydder.

6, 

Arbejdsdag for medlemmer bliver lørdag den 31. maj kl. 1000. Mødested ved grenbunkerne på Havmandens vej. Peer griller som sædvanlig. Hovedopgaven bliver oprydning i Fællesarealet, hvor der er igen væltet træer. Karsten fælder/parterer forinden og Michael medbringer gummiged.

Grene kan nå med i grenbunken, som bliver fliset ugen efter. Således bliver fristen for grenoplægning den 1. juni.

Poul Nørgaard

sekretær